Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla Zatrasie przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu klatek schodowych w budynku Broniewskiego 9E w Warszawie polegającego na ich wymalowaniu i wykonaniu prac, robót i usług z tym związanych określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia


ZAMAWIAJĄCY:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Elbląska 14, 01-737 Warszawa

KRS 0000074605,

REGON 000489811,

NIP 525-000-64-95.

 

ORGANIZATOR:

Dyrektor Osiedla WSM Zatrasie

Administracja Osiedla WSM Zatrasie

Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

tel.: 22 42 71 100
e-mail: sekretariat@wsm-zatrasie.pl


  • Termin składania ofert do dnia 02.12.2021 r. do godz. 900 w siedzibie Organizatora
  • Otwarcie ofert 02.12.2021 r. godz. 1000 w lokalu nr 1 przy ul. Krasińskiego 38C
  • Materiały przetargowe w wersji papierowej do nabycia w cenie 200,00 zł plus VAT (246 zł), płatne przelewem na konto 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207. Materiały w formie elektronicznej nieodpłatnie.
  • Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207 do dnia 01.12.2021 r.
  • Materiały przetargowe do pobrania w siedzibie Organizatora pokój nr 15 (I piętro) od dnia 16.11.2021 r. do 01.12.2021 r. w godzinach od 8­­00 do 1500
  • Wykonawca jest związany ofertą przez czas wynoszący 60 dni.
  • Termin wykonania zamówienia – 30.06.2022 r.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

  • Dariusz Janowski
  • Andrzej Braun

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skip to content