WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Ogłasza przetarg na:

Wykonanie remontu muru oporowego i schodów terenowych wzdłuż budynku Balzaka 2 na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew.

Wymagane terminy realizacji: 

  • rozpoczęcie wykonania robót – termin rozpoczęcia realizacji 7 dni
    po podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem konieczności przesunięcia przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia robót w przypadku gdy warunku termiczne lub pogodowe uniemożliwiają albo utrudnią wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami lub odpowiednim reżimem technologicznym.
  • zakończenie robót –   wg oferty nie później niż do dnia 30.06.2022 r.
  • gwarancja na wykonanie roboty –   nie mniej niż 36- m-cy od daty odbioru, przedłużenie gwarancji jest jednym z kryteriów oceny oferty.

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 3 listopada 2021 r. do dnia
18 listopada 2021
r., w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, pok. 8 przy ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: – Pan Bartosz Bichler  nr tel. 22 864-63-02, mail: techniczny@wsm-wawrzyszew.pl

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa nr rachunku
49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego-pokój nr 1 do dnia 18.11.2021 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Petofiego 3 w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa De Pourbaix z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych
z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 18.11.2021 r. o godzinie 1030.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dnia 02.11.2021 r.

Skip to content