brick layer ge147c27ca 640Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla Zatrasie przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu nawierzchni i murków przed wejściem do lokalu usługowego (banku) w budynku przy ul. Broniewskiego 9E w Warszawie w sposób i zakresie zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamówienia i załączoną do niego dokumentacją oraz wzorem Umowy

 

ZAMAWIAJĄCY:
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Elbląska 14, 01-737 Warszawa
KRS 0000074605
REGON 000489811
NIP 525-000-64-95

ORGANIZATOR:
Dyrektor Osiedla WSM Zatrasie
Administracja Osiedla WSM Zatrasie
Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa
tel.: 22 42 71 100
e-mail: sekretariat@wsm-zatrasie.pl

 

Termin składania ofert do dnia 31.03.2022 r. do godz. 900 w siedzibie Organizatora
Otwarcie ofert 31.03.2022 r. godz. 1000 w lokalu nr 1 przy ul. Krasińskiego 38C

Materiały przetargowe w wersji papierowej do nabycia w cenie 200,00 zł plus VAT (246 zł), płatne przelewem na konto 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207. Materiały w formie elektronicznej nieodpłatnie.

Wadium w wysokości 4000,00 zł należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207 do dnia 30.03.2022 r.

Materiały przetargowe do pobrania w siedzibie Organizatora pokój nr 15 (I piętro) od dnia 17.03.2022 r. do 30.03.2022 r. w godzinach od 8­­00 do 1500
Wykonawca jest związany ofertą przez czas wynoszący 60 dni.
Termin wykonania zamówienia – 30.08.2022 r.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
Dariusz Janowski
Andrzej Braun

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skip to content