Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Rudawka

z siedzibą przy ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

  

 

   Ogłasza przetarg na:

 

  • Wykonanie remontu placu manewrowego i chodników, położonych na terenie Osiedla WSM RUDAWKA w Warszawie
  • Termin składania ofert do dnia 16.03.2022 r. do godz. 1100 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 27 (II piętro).
  • Otwarcie ofert nastąpi 16.03.2022 r. o godz. 1130 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 21, II piętro
  • Materiały przetargowe (SWZ) do pobrania w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, lub drogą e-mail: pawecka@wsm-rudawka.pl.
  • Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr          92 1020 1026 0000 1002 0304 2553 do dnia 16.03.2022 r. do godz. 1100 .
  • Cena Specyfikacji Warunków Zamówienia wynosi 50,00 zł + VAT.
  • Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni.
  • Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Monika Pawęcka – email: monika.pawecka@wsm-rudawka.pl,  tel. 797 993 008

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Skip to content