Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na:

Wykonanie remontu pomieszczeń Działu Technicznego zlokalizowanych w  budynku administracji Osiedla WSM Piaski przy ul. Broniewskiego 71

Termin składania ofert do dnia 29 pażdziernika 2021 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Wykonanie remontu pomieszczeń Działu Technicznego zlokalizowanych w  budynku administracji Osiedla WSM Piaski przy ul. Broniewskiego 71.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 6000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29  pażdziernika 2021 r. o godz. 14.30, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Wykonanie remontu pomieszczeń Działu Technicznego  w  budynku administracji Osiedla WSM Piaski przy ul. Broniewskiego 71.”  należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 15.10.2021 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl

Skip to content