O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  WAWRZYSZEW NOWY

z siedzibą przy ul. Petofiego 7 lok. 2,   01-917  Warszawa

tel. 22  896 – 13 – 12,  e-mail: wsm@wnowy.pl

Dyrektor Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy ogłasza przetarg na:

Wykonanie renowacji (malowania) klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy
ul. Sokratesa 8 w Warszawie znajdującym się na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy

 

Wymagane terminy realizacji: 

  • rozpoczęcie wykonania robót, niezwłocznie po podpisaniu umowy, termin rozpoczęcia realizacji nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 30 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, z zastrzeżeniem konieczności przesunięcia przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia robót w przypadku gdy warunki termiczne lub pogodowe uniemożliwiają albo utrudnią wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami lub odpowiednim reżimem technologicznym.
  • realizacja zamówienia zgodnie z zapisami SWZ oraz umową.

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 28 kwietnia 2022 r. do dnia 11 maja 2022 r.,
w siedzibie Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy, przy ul. Petofiego 7 lok. 2,
01-917 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-14:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: – Pan Łukasz Ceniak nr tel. 22 896-13-12 w. 12,
e-mail: lukasz.ceniak@wnowy.pl w dni robocze w godz. 9-14.

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na rachunek bankowy w PKO BP S.A. XX Oddział /Warszawa nr rachunku
35 1020 1156 0000 7302 0049 9277

Składanie ofert w siedzibie Organizatora Przetargu ul. Petofiego 7 lok. 2, 01-917 Warszawa do dnia 12.05.2022 r. godz. 1100.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Organizatora Przetargu przy ul. Petofiego 7 lok. 2, 01-917 Warszawa z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 12.05.2022 r. o godzinie 1200.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dnia 28.04.2022 r.

Skip to content