Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymiana bram garażowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Literackiej 9; 9A; 11A; 15A, B, C; 17; 17A w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 14.09.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Wymiana bram garażowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Literackiej 9; 9A; 11A; 15A, B, C; 17; 17A w Warszawie.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

 

 

Wadium w wysokości 5000,00 zł. (pięć tysięcy złotych i 0/100)

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.09.2020 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  „Wymiana bram garażowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Literackiej 9; 9A; 11A; 15A, B, C; 17; 17A w Warszawie.” należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 28.08.2020 r. w siedzibie Zamaiajacego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. (przelewem) na konto Zamawiającego i przesłaniu dowodu wpłaty na adres techniczny@wsm-piaski.pl. Warunkiem odbioru SWZ jest złożenie przez osobę odbierającą, uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w tym przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy) osobie wydającej SWZ, oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl

Skip to content