Wyrok Sądu

1.06.2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie III Wydział Karny wydał wyrok w sprawie z oskarżenia publicznego przeciwko obwinionej K. K. o to, że w dniu 11.08.2020 r. około godz. 19:20 w siedzibie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej złośliwie, w celu dokuczenia Prezes Barbarze Różewskiej, z bliskiej odległości skierowała strumień powietrza ze swoich ust w kierunku twarzy Pani Prezes i zasugerowała możliwość zarażenia groźnym wirusem. Sąd uznał obwinioną K. K. winną zarzucanego jej czynu z art. 107 k.w. i wymierzył jej karę grzywny w wysokości 700 zł oraz obciążył kosztami postępowania sądowego. Pani K. K. nie stawiła się na odczytanie wyroku. Wyrok nie jest prawomocny.

Skip to content