Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 9 września do 4 listopada odbyła 5 posiedzeń. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń podjęła między innymi następujące decyzje w formie uchwał i stanowisk:

 

 1. Uchwała nr 30/2019 w sprawie korekty uchwały RN nr 25/2019 z dnia 15.07.2019 dotyczącej zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego WSM na 2019 r.

Wobec zwiększonych potrzeb remontowych Społecznego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19, wynikających z wystąpienia nieprzewidzianej awarii sieci ciepłowniczej, a także konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z usunięciem uszkodzeń dylatacji przedmiotowego budynku, Komisja GZM RN wystąpiła z wnioskiem o dokonanie zmian w planie. Mając na uwadze konieczność wykonania tych prac, a co za tym idzie potrzebę zapewnienia środków finansowych na ich wykonanie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o ustaleniu odpisu na Scentralizowany Fundusz Remontowy.

 1. Uchwała 31/2019 w sprawie wyboru pana Jarosława Kufla na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu WSM ds. Inwestycji i Remontów

30 września odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej w sprawie otwarcia i rozpatrzenia ofert na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu WSM ds. Inwestycji i Remontów. Wpłynęły trzy oferty. Członkowie Komisji otworzyli koperty, odczytali złożone dokumenty, sprawdzili czy kandydaci spełniają wymagania podane w ogłoszeniu o konkursie oraz podjęli decyzję o zaproszeniu dwóch kandydatów do II etapu konkursu. Jeden z trzech kandydatów nie spełniał wymagań. W związku z tym 7 października na posiedzenie RN zostali zaproszeni dwaj kandydaci.

Rada Nadzorcza w wyniku głosowania tajnego podjęła uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów. Został nim Jarosław Kufel.

III. Uchwała nr 32/2019 w sprawie założeń ogólnych do planu na 2020 r.

Zastępca Prezesa Zarządu WSM ds. ekonomiczno-finansowych p. Katarzyna Dawidczyk przedstawiła informację dotyczącą założeń ogólnych do planu gospodarczo-finansowego Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2020 rok.

Poinformowała, że w trakcie roku dopuszcza się możliwość korekty planu, w tym o wysokość opłaty eksploatacyjnej i zaliczek indywidualnych. Korekty następują na podstawie Uchwał Rad Osiedli i Rady Nadzorczej. Wymagają wcześniejszej akceptacji Zarządu WSM.

 1. Uchwała nr 33/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej ma nieruchomościach oznaczonych jako działki o nr ew. 58/3 i nr ew. 68 z obrębu 4-03-06 położonych w Warszawie w Dzielnicy Białołęka przy ul. Ceramicznej o łącznej powierzchni 16.891 m2

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w drodze przetargu wybrała już partnera inwestycyjnego na Generalnego Realizatora Inwestycji „Osiedle Szmaragdowe Etap II”. Trwają negocjacje, zawarcie Umowy O Wspólnym Przedsięwzięciu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem ustanowienia stosownych zabezpieczeń na rzecz partnera.

Hipoteka łączna jest sposobem zabezpieczenia wierzytelności określonych w art. 76 ust.3 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Hipoteka zabezpieczy wierzytelność partnera inwestycyjnego i zostanie ustanowiona po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę. Hipoteka stanowi zabezpieczenie roszczeń partnera wobec Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o zwrot nakładów na realizację inwestycji, w przypadku odstąpienia od umowy przez partnera z powodu niewykonania zobowiązań umownych przez Spółdzielnię. Obowiązki partnera jako Generalnego Realizatora Inwestycji wynikające z projektu umowy zostały omówione przez zastępcę Prezesa Zarządu WSM ds. Inwestycji i Remontów p. Jarosława Kufla na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 października.

Rada Nadzorcza na posiedzeniach Rady zapoznała się z następującymi informacjami przekazywanymi przez członków Zarządu WSM:

 1. Inwestycja Osiedle Szmaragdowe II etap

– w drodze przetargu WSM wybrała najkorzystniejszą ofertę partnera inwestycyjnego

– przedłużono umowę dzierżawy z Urzędem dzielnicy Białołęka sąsiedniego terenu pod drogę dojazdową do placu budowy.

 1. Inwestycja Lindego

– został rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawcy robót rozbiórkowych,

– rozpoczęto roboty w zakresie wykonania sieci ciepłowniczych,

– zaktualizowano warunki Veolia,

– odwieszone postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę. 

 1. Inwestycja Wawer

Grunt pod wcześniej planowaną inwestycję na dzień dzisiejszy zaewidencjonowany jest jako działka leśna. Odbyło się spotkanie z Burmistrzem Gminy Wawer w sprawie dokonania zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – zmiana przeznaczenia gruntu. Jeżeli się uda, to WSM przystąpi do inwestycji określanej jako Miasteczko Senioralne.

 1. Inwestycja Dolnośląska

– rozebrany został budynek (stara piekarnia ).

 1. W związku z zaawansowanymi pracami remontowymi i problemami kadrowymi na Osiedlu Rudawka p. G. Stachowiak został oddelegowany na Osiedle.
 1. Został ogłoszony przetarg na montaż wind w budynku przy ul. Ks. J. Popiełuszki klatka III i IV. 19 września nastąpiło otwarcie ofert. Komisja przetargowa po prezentacjach, negocjacjach i wizjach lokalnych jest na etapie wyboru najbardziej odpowiedniej oferty, a także uzyskania wszystkich potrzebnych pozwoleń.
 1. W dniu 18 października 2019 r. odbyło się spotkanie Zarządu, Dyrektorów Osiedli w sprawie zastosowania energii odnawialnej, w tym fotowoltaiki. Zarząd WSM w założeniach do planu na rok 2020 ujął oddzielnie opłaty za energię elektryczną w części wspólnej. W okresie trzech lat Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza wykonać jak najwięcej instalacji, aby korzystać z odnawialnych źródeł energii.
 1. WSM na bieżąco otrzymuje zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 1. Trwają ostatnie uzgodnienia z UNIBEPEM w sprawie usuwania usterek w Osiedlu Niedzielskiego. Ustalono, że:

– usterki pozostające w częściach mieszkalnych będą usuwane przez mieszkańców we własnym zakresie, UNIBEP zwróci wcześniej ustalone koszty,

– usterki w częściach wspólnych zostały usunięte,

– z usterek, które zostały jeszcze do usunięcia, pozostaje położenie kostki brukowej (droga p. pożarowa).,

– rozstrzygnięty został przetarg na wyłonienie firmy do wyceny inwentaryzacji i wyceny nieusuniętych usterek. Temat usunięcia usterek w Osiedlu Niedzielskiego zostanie wkrótce zamknięty.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiano i akceptowano opracowane przez komisje Rady projekty odpowiedzi na pisma wpływające do Rady. Rada przyjęła do wiadomości informacje o działalności Zarządu między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące działalności i spraw rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą będą przekazywane w kolejnych numerach „Życia WSM”.

Jacek Sidor
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

 

Artykuł ukazał się numerze 5/2019 Życia WSM.

Skip to content