Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie od 25 lutego do 8 kwietnia 2019 r. odbyła cztery posiedzenia. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń podjęła między innymi następujące decyzje w formie uchwał i stanowisk:

I. Uchwała nr 8/2019 w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa ds. inwestycji i remontów
27.02. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej w sprawie otwarcia i rozpatrzenia ofert na stanowisko Zastępcy Prezesa do spraw inwestycji i remontów. Oferty składane były do dnia 27.02.2019 r. do godz. 1200. Wpłynęło 9 ofert. Członkowie Komisji reprezentujący Prezydium RN otworzyli koperty, odczytali je po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert. Podjęli decyzję o zaproszeniu do II etapu konkursu pięciu kandydatów. Przesłuchanie odbyło się na posiedzeniu RN w dniu 11.03.2019 r. Na stanowisko prezesa ds. inwestycji i remontów w tajnym głosowaniu został wybrany p. Grzegorz Stachowiak, dotychczasowy z-ca dyrektora ds. technicznych Osiedla Żoliborz III. P. Grzegorz Stachowiak podziękował Radzie Nadzorczej za wybór i zapewnił, że nie zawiedzie zaufania i jest to dla niego zaszczyt współpracować z obecnym Zarządem Spółdzielni oraz Radą Nadzorczą, a swoją wiedzę i doświadczenie wykorzysta dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

II. Uchwała 6/2019 i 7/2019 w sprawie zmiany umowy z firmą Softhard w zakresie: aktualizacji, serwisu oprogramowania i przetwarzania danych osobowych
Została podpisana umowa na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego PAPIRUS. Umowa ta dotyczyła zawarcia porozumienia do umowy nr 617, zawartej w dniu 9.08.2016 r., które będzie określało jakie są uwagi, jakie prace są jeszcze do wykonania i jaki jest termin wykonania tych prac, modyfikacji w zakresie aktualizacji, serwisu oprogramowania oraz udostępniania danych.
III. Uchwała 9/2019 w sprawie zmiany zapisów w Regulaminie udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, na dostawy oraz świadczenie usług
Na wniosek Członków Rady Nadzorczej i po pozytywnych opiniach Rad Osiedli zostały wprowadzone trzy zmiany:
§ 7. [Zamówienie z wolnej ręki] otrzymał brzmienie: „Tryb zamówienia z wolnej ręki może być stosowany do zamówień o wartości nie przekraczającej 20.000,- PLN netto”;
§ 10. Ust. 2 otrzymał brzmienie: „Ust. 2 Ogłoszenie o przetargu należy zamieścić na stronie internetowej WSM, co najmniej na 14 dni przed terminem składania ofert. Ponadto ogłoszenie o przetargu powinno być w terminie jak wyżej umieszczone przez organizatora przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz zainteresowanego osiedla na okres co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert”.
§ 23 ust.1 pkt 5 otrzymał brzmienie: „Zmiana warunków umowy na konserwację zasobów zawarta z wykonawcą na czas nieokreślony, może zostać zmieniona w uzasadnionych przypadkach w formie aneksu, po uprzednim uzgodnieniu i wydaniu pozytywnej opinii Rady Osiedla.”

IV. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanawianie przez Zarząd WSM spółdzielczych lokatorskich praw do lokali dotychczas użytkowanych na zasadach najmu przez osoby zatrudnione i byłych pracowników z możliwością ratalnej spłaty wymaganego wkładu mieszkaniowego.
V. Uchwała 11/2019 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia przez Zarząd WSM na obciążenie nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 6a ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez WSM oświadczenia o zamiarze wnoszenia przez okres 99 lat od dnia przekształcenia opłaty w stosunku do nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnym, w których znajdują się lokale użytkowe.

VI. Uchwała nr 13/2019 w sprawie ustalenia liczby części Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2019 r. i zaliczenia do nich członków WSM
Dokonano podziału Walnego Zgromadzenia w 2019 roku na trzy części, zaliczając członków WSM do następujących części Walnego Zgromadzenia:

6 czerwca: zamieszkałych w osiedlach Żoliborz II, Żoliborz III,
Rudawka, Piaski;

10 czerwca: zamieszkałych w osiedlach Młociny, Zatrasie, Nowodwory, Niedzielskiego, Latyczowska, Hery;

12 czerwca: zamieszkałych w osiedlach Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Bielany.

VII. Rada Nadzorcza wyznaczyła dwóch przedstawicieli do nadzoru nad postępowaniami przetargowymi. Są to Andrzej Michałowski – przewodniczący Komisji GZM i Jacek Sidor – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej i członek Komisji Inwestycyjnej.

Dokończenie strona 4
Dokończenie ze strony 2

VIII. Na posiedzeniu plenarnym w dniu 8 kwietnia 2019 odbyło się spotkanie z lustratorem
Dotyczyło przeprowadzonej lustracji i listu polustracyjnego. Lustracja za 2017-2018 r., z rozszerzeniem o protokół organów Spółdzielni za 2015 r. i 2016 r. i opinię SUKCESORA została zakończona z dniem
6 marca 2019 r. Protokół z lustracji wraz z załącznikami został podpisany przez Zarząd Spółdzielni bez zastrzeżeń. Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego dwa zostały w Spółdzielni, trzeci został przekazany do Związku Rewizyjnego.

IX. Rada Nadzorcza przesłała do opinii Rad Osiedli projekty zmian regulaminów w zakresie dostosowania do zmian wynikających z nowelizacji Statutu WSM. Po wniesieniu uwag i akceptacji Rada Nadzorcza podejmie uchwały zatwierdzające zmiany.

Rada Nadzorcza na plenarnych posiedzeniach zapoznała się z następującymi informacjami przekazanymi przez członków Zarządu WSM:

1. Informacja o realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w czerwcu 2018 r.

2. Informacja w sprawie inwestycji „Osiedle Szmaragdowe – II etap”
Po przeanalizowaniu inwestycji pod kątem opłacalności Zarząd rekomenduje wykonanie w systemie GRI (Generalny Realizator Inwestycji). System GRI łączy w sobie finansowanie, marketing i sprzedaż, co obniża koszty pośrednie inwestycji. Rozpoczęcie kolejnego etapu w systemie deweloperskim nie poprawi kondycji finansowej Spółdzielni. System GRI jest najlepszą propozycją, aby WSM prowadziła działalność, nie ponosząc ryzyka. Wpłynęły listy intencyjne od firm, które były zainteresowane współpracą. Zgłosiły się trzy firmy: Victoria Dom SA, Grupa FPP oraz CEKOM.

3. Informacja o spotkaniu Zarządu z projektantką w sprawie inwestycji „Lindego”
Zarząd podejmuje czynności, aby zamknąć temat dotyczący uzyskania pozwolenia na budowę, sprawdzenia dokumentacji warunków zabudowy.

4. Odbyły się spotkania z Dyrektorami Osiedli w sprawie przekształceń.

5. Termin Walnego Zgromadzenia Statutowego planowany jest na jesień 2019.

6. Informacja o terminach Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni

7. Informacja o planowanych i sukcesywnie wprowadzanych zmianach do 2022 roku w gospodarce odpadami komunalnymi.

8. Informacja na temat budżetu partycypacyjnego na terenach WSM
Pomiędzy Zarządem WSM a Zarządem Dzielnicy Żoliborz podpisana została umowa na ustawienie na Osiedlu Zatrasie ławek wolnostojących i śmietniczek. Termin realizacji do 31.05.2019 r.

9. Został ogłoszony konkurs na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

10. Odbyło się spotkanie Zarządu z Dyrektorem i Radą Osiedla Rudawka w sprawie parkingu
Temat został wniesiony przez członków Spółdzielni w zakresie funkcjonowania parkingu społecznego. Stroną w tej sprawie jest Zarząd Spółdzielni. Spółdzielnia może wygasić prawo, natomiast sprawy organizacji leżą w gestii Osiedla Rudawka.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiano i akceptowano opracowane przez komisje Rady projekty odpowiedzi na pisma wpływające do Rady. Rada przyjęła do wiadomości informacje o działalności Zarządu między posiedzeniami Rady Nadzorczej. Informacje dotyczące działalności i spraw rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą będą przekazywane w kolejnych numerach „Życia WSM”.

Jacek Sidor
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Skip to content