Z prac Rady Nadzorczej

Nowa Rada Nadzorcza pierwsze posiedzenie plenarne odbyła 20 czerwca. Zostało poświęcone głównie na ukonstytuowanie Rady Nadzorczej. W głosowaniu tajnym spośród dwóch kandydatów na przewodniczącego RN został wybrany p. Jarosław Cetens (uchwała nr 24/2022).

Kolejnym krokiem był wybór sekretarza RN. Na kandydata zgłoszono p. Roberta Rogalę. Ponieważ nie było więcej zgłoszeń, przewodniczący zarządził głosowanie. Radni przychyli się do tej kandydatury (uchwała nr 25/2022).

Następnie przewodniczący RN zarządził wybory wiceprzewodniczących RN. Zgłoszono cztery kandydatury. W głosowaniu tajnym zostali wybrani p. Barbara Krawczyk i p. Andrzej Kurek (uchwała nr 26/2022).

Następnie podjęto uchwały nr 27/2022, 28/2022, 29/2022, 30/2022, 31/2022, mówiące o wyborze przewodniczących komisji RN.

Po wyborze przewodniczących członkowie RN zadeklarowali pracę w poszczególnych komisjach. Uchwałami 32/2022, 33/2022, 34/2022, 35/2022, 36/2022 RN zatwierdziła skład poszczególnych komisji.

Pełen skład RN wraz podziałem na funkcje został umieszczony na sąsiedniej kolumnie.

W kolejnym punkcie porządku obrad prezes Barbara Różewska poinformowała o działalności Zarządu w ostatnim okresie.

W sprawach wniesionych poruszono kwestię działania dwuosobowego Zarządu, zakres RODO przy zabezpieczeniu stron WSM, terminy kolejnych posiedzeń RN.

Plenum RN 4 lipca

Po zatwierdzeniu porządku dziennego głos zabrali zaproszeni goście reprezentujący Polską Akademię Nauk. Została przedstawiona koncepcja projektu „Zielony WSM”, który dotyczy alternatywnego zasilania w energię elektryczną cieplną. Ze względu na bardzo duże koszty z nim związane, materiały dotyczące projektu zastały rozesłane do Rad Osiedli, celem zapoznania z nim jak najszerszego ogółu członków WSM.

Kolejna koncepcja dotyczyła nowej organizacji zbierania i zmniejszenia kosztów segregacji odpadów. Po wysłuchaniu prezentacji i dyskusji w tym temacie RN przeszła do kolejnych punktów porządku.

Prezes Różewska przedstawiła projekt uchwały o bezprzetargowym wynajęciu lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 21. Po szczegółowym przedstawieniu sprawy RN wyraziła na to zgodę (uchwała nr 37/2022).

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie decyzji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych/głównego księgowego. Po dyskusji na temat wymagań oczekiwanych od kandydatów, RN podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu.

Następnym punktem był projekt uchwały o zmianie uchwały 70/2012 o zasadach wynagradzania członków Zarządu. Uzasadnieniem zmiany był 10-letni okres jej obowiązywania, zmiana warunków zewnętrznych, powodująca brak chętnych do pracy na tych stanowiskach. W projekcie uchwały zaproponowano następujące stawki: Prezes Zarządu WSM 13000-16000 zł, Zastępcy Prezesa WSM 11000-14000. W czasie dyskusji nad projektem uchwały zwrócono uwagę na pozostający bez zmiany §3 uchwały 70/2012 o dodatku funkcyjnym. Po dyskusji RN przyjęła uchwałę 38/2022 o zmianie uchwały 70/2012 RN z dnia 9.07.2012 w sprawie zatwierdzenia Zasad Wynagradzania Członków Zarządu WSM.

Uchwałą nr 39/2022 podjęto decyzję o delegowaniu członków RN do nadzoru nad postępowaniami przetargowymi powyżej 50 000 zł.

RN wysłuchała informacji o działalności Zarządu. Przewodniczący RN podziękował p. prezes za zorganizowanie obchodów 100-lecia WSM.

W sprawach wniesionych poruszono sprawę budowy przez Dom Development osiedla mieszkaniowego przy ulicy Literackiej. Porozumienie będzie udostępnione Komisji Inwestycyjnej RN.

Plenum RN 29 sierpnia

Na posiedzeniu plenarnym zaplanowano wysłuchanie kandydatów na stanowisko zastępcy prezesa ds. finansowych/głównego księgowego. Po zaznajomieniu się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, jeden z nich został odrzucony – nie spełniał warunków formalnych.

Pozostali dwaj kandydaci zostali wysłuchani i odpowiadali na zadawane pytania. Według RN żaden z kandydatów nie odpowiadał wymaganiom stawianym przez WSM. Stanowisko prezesa ds. finansowych pozostaje w dalszym ciągu nieobsadzone.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały o podziale Walnego Zgromadzeniu na dwie części (uchwała nr 40/2022).

Następnie RN przeszła do omówienia projektu ustanowienia służebności na części nieruchomości przy ul. Andersena 1. Po wysłuchaniu dyrektor Osiedla Wawrzyszew Nowy i opinii Komisji GZM, RN podjęła uchwałę nr 41/2022 o wyrażeniu zgody na obciążenie nieruchomości poprzez ustanowienie odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności na tym terenie.

Przyjęto do wiadomości protokół nr 7/22 z posiedzenia RN w dniu 6 czerwca (poprzedniej kadencji). Przyjęto protokół nr 9/22 z 4 lipca.

Plenum RN 5 września

Przedstawiciele Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA przekazali informację o ofercie ubezpieczenia mieszkań. Zostanie ona przekazana do wszystkich Osiedli.

RN wysłuchała opinii biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego za 2021 rok.

W kolejnym punkcie RN wysłuchała opinii p. Jerzego Sinicyna w sprawie wdrożenia koncepcji „Zielony WSM”. Następnie p. Sinicyn został zaproszony do powstającego zespołu pracującego nad projektem.

Zarząd przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia w środki trwałe spółdzielczego prawa własnościowego do dwóch lokali niemieszkalnych w budynku przy ul. Włościańskiej 12. Przejęcie tych lokali pozwoli na ewentualne pozyskanie terenu inwestycyjnego. Po wysłuchaniu opinii Komisji Inwestycyjnej, RN podjęła uchwałę nr 42/2022 o przejęciu na stan środków trwałych nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny przy Włościańskiej 12 o pow. 22,50 m2. Kolejną uchwałą, nr 43/2022, RN postanowiła o przejęciu na stan środków trwałych nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny przy Włościańskiej 12 o pow. 380,10 m2.

W następnym punkcie RN rozpatrzyła odwołanie od uchwały nr 62/2022 Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 26.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia stawek opłat na Osiedlu WSM Młociny, zgodnie z uchwałą nr 23/2022 Rady Nadzorczej WSM. Po wysłuchaniu Dyrektora Osiedla Młociny i opinii Komisji Rewizyjnej, RN podjęła uchwałę nr 44/2022 o nieuwzględnieniu odwołania.

Ponadto RN podjęła poniższe decyzje:

  1. zdecydowała o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2021 r.;
  2. zdecydowała o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności WSM za 2021 r.;
  3. zdecydowała o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały dotyczącej przekazania na rzecz m st. Warszawy terenów górek przy Włościańskiej;
  4. przyjęła plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2022 r.;
  5. zdecydowała o ogłoszeniu otwartego naboru na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu WSM do spraw ekonomiczno-finansowych – głównego księgowego;
  6. przyjęła plany pracy Komisji Rady Nadzorczej na II półrocze 2022 r.;
  7. zaprosiła do uczestnictwa w posiedzeniach Prezydium reprezentantów osiedli, którzy nie mają swoich przedstawicieli w składzie Prezydium RN.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem RN z działalności od 6 czerwca 2019 r. do 30 maja 2022 oraz sprawozdaniem z wykonania planu gospodarczo-finansowego za 2021 r. (wykonanie planu kosztów i przychodów WSM).

Andrzej Kurek
Wiceprzewodniczący RN

Skip to content