Z prac Rady Nadzorczej (czerwiec-październik)

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 30 czerwca do 12 października odbyła osiem posiedzeń. Zebrania odbywały się w trybie zdalnym (tylko jedno posiedzenie w trybie stacjonarnym). Porządek obrad ustalało prezydium Rady. Pomiędzy posiedzeniami RN pracowały Komisje: Rewizyjna, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Członkowsko-Mieszkaniowa, Inwestycyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których rozpatrywały sprawy według kompetencji, np. opracowywały projekty uchwał i odpowiedzi na pisma kierowane do Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń podjęła następujące decyzje w formie uchwał:

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 31/2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zasilenia środków osiedlowych funduszy remontowych ze scentralizowanego funduszu remontowego Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Uchwała dotyczy zmiany terminu zasilenia środków osiedlowych funduszy remontowych ze scentralizowanego funduszu remontowego WSM. Zgodnie z uchwałą przekazanie środków za rok 2020 powinno nastąpić najpóźniej do dnia 20.07.2020 r., natomiast za rok 2021 najpóźniej do dnia 31.03.2021 r. (według uchwały nr 31/2017 do końca grudnia).

Uchwała w sprawie zmiany planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Rudawka na 2020 rok
Z wnioskiem o zmianę planu wystąpiła Rada i Dyrekcja Osiedla Rudawka. Plan gospodarczo-finansowy dla Osiedla Rudawka zatwierdziła Rada Nadzorcza w kwietniu 2020 r. wobec braku uchwały Rady Osiedla w tym zakresie. Rada Osiedla nie ma kompetencji do zmiany uchwał Rady Nadzorczej i w związku z tym, że plan dla Osiedla Rudawka uchwaliła Rada Nadzorcza, to Rada posiada kompetencje do jego zmian.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Hery na 2020 r. oraz wprowadzenia i zmiany opłat za eksploatację i utrzymanie lokali.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Niedzielskiego na 2020 r. oraz wprowadzenia i zmiany opłat za eksploatacje i utrzymanie lokali.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Latyczowska na 2020 rok oraz wprowadzenia zmiany opłat za eksploatacje i utrzymanie lokali.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Nowodwory na 2020 rok.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego WSM na 2020 rok.

Uchwała w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego przy ul. Daniłowskiego 2/4 w Osiedlu Bielany bez przeprowadzania konkursu
Uchwała w sprawie najmu lokalu użytkowego została podjęta przez Radę Nadzorczą w związku z pozytywną opinią Dyrektora Osiedla WSM Bielany.

Uchwała w sprawie przyznania jednorazowej pomocy finansowej członkowi WSM
Uchwała w ww. zakresie została podjęta przez Radę Nadzorczą na wniosek członka Spółdzielni pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Osiedla WSM Bielany.

Uchwała w sprawie przyznania jednorazowej pomocy finansowej członkowi WSM
Uchwała została podjęta na wniosek członka Spółdzielni pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Osiedla WSM Żoliborz II.

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej WSM pana Jacka Sidora
Uchwała została podjęta na podstawie § 83 ust. 4 Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ponieważ pan Jacek Sidor, reprezentujący Osiedle Żoliborz II, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Uchwała w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego RN
W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej pana Jacka Sidora, który pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada działając na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej powołała na zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Wiesława Sawickiego.

Uchwała w sprawie odwołania pani Katarzyny Dawidczyk z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu do spraw ekonomiczno-finansowych WSM.
Ogłoszony został konkurs na stanowisko Zastępcy Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy WSM.

Uchwała w sprawie odwołania pana Jarosława Kufla z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu do spraw inwestycji i remontów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Ogłoszony został konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. inwestycji i remontów.

Uchwała w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Rada Nadzorcza, w związku z koniecznością zapewnienia reprezentacji Spółdzielni i ciągłości jej działalności, wyznaczyła na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 275 ze zmianami) pana Andrzeja Michałowskiego, członka Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji członka Zarządu WSM, na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu do spraw inwestycji i remontów, do czasu wyboru osoby w drodze konkursu.

Uchwała w sprawie zawarcia umowy zlecenia z panem Andrzejem Michałowskim do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 36/2018 z dnia 3.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 12/2017 z dnia 10.04.2017 r. w sprawie przyjęcia struktury organizacyjnej WSM

Prezes Zarządu Barbara Różewska złożyła wniosek o przywrócenie struktury obowiązującej w 2018 r. w zakresie połączenia stanowisk Zastępcy Prezesa do spraw ekonomiczno-finansowych i Głównego Księgowego w jedno stanowisko w celu zmniejszenia kosztów wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami o działalności Zarządu między posiedzeniami Rady Nadzorczej, w tym m.in. o przebiegu przetargu i wyborze oferenta na inwestycję Lindego, udziale w spotkaniu z PFRON na temat możliwości uzyskania dofinansowania do 30% na budowę nowych wind, działań w zakresie zmiany przepisów prawnych dla dobra członków Spółdzielni oraz przeciwko podwyżce opłat za odpady komunalne.

WSM uzyskała dotację w wysokości 70 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja i remont wnętrz komunikacyjnych budynku Społecznego Domu Kultury przy ul. Słowackiego19A w Warszawie”.

W trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej omawiano i akceptowano opracowane przez komisje Rady projekty odpowiedzi na pisma, które wpłynęły do Rady.

Informacje dotyczące działalności i spraw rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą będą przekazywane w kolejnych numerach „Życia WSM”.

Zofia Paderewska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 

Skip to content