Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, w związku z pandemią, odbywała posiedzenia w trybie zdalnym. Porządek obrad ustalało prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy RN. Prezydium stanowią: przewodniczący RN, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący komisji: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Członkowsko-Mieszkaniowej, Inwestycyjnej, Organizacyjno-Samorządowej. Wymienione komisje pracowały pomiędzy posiedzeniami Rady. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których opracowały materiały będące przedmiotem obrad Rady, w tym m.in. projekty regulaminów, projekty uchwał, odpowiedzi na pisma, które wpłynęły do Rady oraz plany pracy komisji.

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń, które odbyły się od 21 grudnia, podjęła następujące uchwały:

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania tytułu „Zasłużonego Członka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie”

Regulamin został dostosowany do Statutu WSM. Zgodnie z § 76 pkt. 16 Statutu tytuł „Zasłużonego Członka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie” przyznawany jest przez Walne Zgromadzenie, natomiast w obowiązującym od 28 kwietnia 1998 r. regulaminie tytuł ten przyznawało Walne Zgromadzenie Delegatów, które już nie istnieje.

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Osiedla

Regulamin został dostosowany do Statutu WSM.

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 67/2020 z 8 grudnia 2020 r. Rady Nadzorczej w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu WSM ds. inwestycji i remontów oraz uchwały nr 69/2020 z 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia składników i wysokości wynagrodzenia w umowie o pracę Zastępcy Prezesa Zarządu WSM ds. inwestycji i remontów panu Tomaszowi Szorskiemu

Pan Tomasz Szorski 8 grudnia został wybrany przez Radę Nadzorczą na  Zastępcę Prezesa ds. inwestycji i remontów. Pismem z 15 grudnia poinformował Radę, że po przeanalizowaniu wszystkich aspektów służbowych i prywatnych związanych z podjęciem pracy rezygnuje z przedstawionej oferty.

Uchwala w sprawie nowelizacji uchwały nr 81/2020 w sprawie założeń ogólnych do planu gospodarczo-finansowego WSM na 2021 rok

Nowelizacja ww. uchwały wynika z zaleceń polustracyjnych.

Uchwała w sprawie podwyżki czynszu najmu miejsc parkingowych na terenie Osiedla Żoliborz III w wysokości do 30% obecnie obowiązującego czynszu netto

Uchwała została podjęta na wniosek Dyrektora Osiedla Żoliborz III.

Uchwała w sprawie spłaty termomodernizacji budynku przy ul. Broniewskiego 16 A określająca przeniesienie, począwszy od następnego miesiąca, stawki miesięcznej opłaty na spłatę termomodernizacji w wysokości 1,40 zł/m² na podwyższenie stawki funduszu remontowego

Uchwała została podjęta na wniosek Dyrektora Osiedla Żoliborz III. Zwiększenie  stawki funduszu remontowego poprawi możliwości remontowe budynku i infrastruktury.

Uchwała w sprawie zakończenia spłaty termomodernizacji budynku przy ul. Sady Żoliborskie 11 określająca przeniesienie, począwszy od następnego miesiąca, stawki miesięcznej opłaty na spłatę termomodernizacji w wysokości 1,40 zł/m² na podwyższenie stawki funduszu remontowego

Uchwała została podjęta na wniosek Dyrektora Osiedla Żoliborz III.

Uchwała w sprawie zakończonych robót budowlanych związanych ze stabilizacją budynku przy ul. Broniewskiego 16. Ustanowienie dodatkowej stawki miesięcznej opłaty celowej na fundusz remontowy budynku Broniewskiego 16 w wysokości 2,22 zł/m² przez okres 60 miesięcy

Uchwała została podjęta na wniosek Dyrektora Osiedla Żoliborz III.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 15/2020 r. z 20 kwietnia 2020 r., dotyczącej obniżenia opłaty z tytułu funduszu remontowego wnoszonej w ramach opłaty eksploatacyjnej w związku z epidemią COVID-19 (przedłużenie terminu)

Uchwała została podjęta na wniosek Dyrektorów kilku Osiedli, którzy wystąpili o przedłużenie do 31 grudnia 2021 r. obniżenia do 50% stawki na fundusz remontowy w poszczególnych nieruchomościach. Uzasadnieniem są problemy finansowe mieszkańców spowodowane przedłużającym się stanem epidemii. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd obniżenia stawki zgodnie z wnioskiem Osiedli.

Uchwała w sprawie akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 14/WN/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania na rzecz Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy usługi sprzątania

Uchwała została podjęta na wniosek Dyrektora Osiedla Wawrzyszew Nowy.  Usługi sprzątania Osiedla będzie wykonywała firma, która została pozytywnie  oceniona w zakresie dotychczasowego świadczenia usług sprzątania.

Uchwały w sprawie przyznania jednorazowej pomocy finansowej członkom WSM

Cztery uchwały zostały podjęte w ww. zakresie na wniosek Dyrektora Osiedla Bielany.

Uchwała w sprawie uzupełnienia uchwały Rady Nadzorczej nr 20/2020 w sprawie czasowego delegowania członków Rady Nadzorczej do nadzoru nad postępowaniami przetargowymi w poszczególnych osiedlach WSM.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Osiedla Zatrasie do nadzoru w ww. zakresie Rada upoważniła członków RN z Osiedla Zatrasie.

Uchwała w sprawie zmiany struktury organizacyjnej administracji WSM Młociny.

Uchwała została podjęta na wniosek Dyrektora Osiedla Młociny.

Uchwała w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Piaski na rok 2021.

Uchwała w sprawie planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Żoliborz II na rok 2021.

Uchwała w sprawie Wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu WSM do spraw inwestycji i remontów. Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym spośród dwóch kandydatów wybrała pana Mariusza Skrockiego na Zastępcę Prezesa do spraw inwestycji i remontów.

Uchwała w sprawie określenia składników i wysokości wynagrodzenia w umowie o pracę Zastępcy Prezesa do spraw inwestycji i remontów panu Mariuszowi Skrockiemu.

Rada Nadzorcza przyjęła plany pracy komisji Rady i plan pracy Rady na I półrocze 2021 r.

Na posiedzeniu Rady lustrator omówił wyniki lustracji za okres 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2018. Zgodnie z art. 93 § 4 ustawy Prawo Spółdzielcze wnioski z lustracji zostaną przedstawione najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

Rada zapoznała się z informacją o działalności Zarządu pomiędzy posiedzeniami Rady w  sprawach m.in. wykonania planu kosztów i przychodów WSM za trzy kwartały, inwestycji, ubezpieczenia majątku Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2021, realizacji wind w budynku przy ul. Popiełuszki 3.

W trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej omawiano i akceptowano opracowane przez komisje projekty odpowiedzi na pisma, które wpłynęły do Rady.

Zofia Paderewska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Skip to content