Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie od 17 grudnia 2018 r. do 11 lutego 2019 r. odbyła 5 posiedzeń. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

 

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń podjęła między innymi następujące decyzje w formie uchwał i stanowisk:

Uchwała nr 40/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych.

Na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2018 roku odbyło się przesłuchanie czterech kandydatów, którzy do dnia 17 grudnia 2018 roku złożyli oferty na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych. W głosowaniu tajnym na ww. stanowisko została wybrana p. Katarzyna Dawidczyk.

Uchwała nr 39/2018 w sprawie założeń ogólnych do planu gospodarczo-finansowego WSM na 2019 r.

Na założenia do planu gospodarczo-finansowego WSM na 2019 r. w sposób istotny wpływa większy wskaźnik inflacji (2,7%). Termin przygotowania i przyjęcia planu całej Spółdzielni jest przewidziany na 15 marca 2019 r. Ważnym elementem założeń jest wskaźnik inflacji, który przy minimalnym wynagrodzeniu wzrósł w 2018 r. o 7,14%.

Uchwała nr 1/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym WSM, (przy ul. Boguckiego 1C, stanowiącej dz. ew. nr 10/11 z obrębu 7-01-19 o pow. 790 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA1M/00470154/3).

Uchwała nr 2/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym WSM (przy ul. Boguckiego 1D i ul. Rydygiera 4, 4A, stanowiącej dz. ew. nr 10/12 z obrębu 7-01-19 o pow. 2219 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA1M/00470153/6).

Uchwała nr 3/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym WSM (przy ul. Boguckiego 10, stanowiącej dz. ew. nr 15/2 z obrębu 7-01-19 o pow. 194 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA1M/00480306/7).

Zespół garaży przy ul. Ks. T. Boguckiego 10 stanowi jedną nieruchomość. W tym przypadku ma zastosowanie Ustawa, która przewiduje 95% bonifikatę i o tym stanowi Uchwała Rady m.st. Warszawy. Uchwała ta umożliwia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej skorzystanie z bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na których znajdują się zespoły garaży. Wobec tego uzasadnione jest podjęcie przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową działań zmierzających do przekształcenia przysługującego jej prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ponieważ taka procedura pozwala na uzyskanie prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami, a także daje możliwość skorzystania z bonifikaty określonej w uchwale Rady m.st. Warszawy.

Uchwała nr 4/2019 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna na działkach nr ewidencyjny 176 i 182/5 z obrębu 7-05-11 w Dzielnicy Warszawa Bielany.

MPWiK zwróciło się z prośbą do Administracji Osiedla o podpisanie zgody na wybudowanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie przewodu wodociągowego zasilającego pawilon Administracji Osiedla Bielany położony przy ul. Daniłowskiego 3 (Nieruchomość 1), oraz wybudowania przewodu wodociągowego zasilającego hydrofornię osiedlową zasilającą budynek mieszkalny wielorodzinny znajdujący się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, położony przy ul. Daniłowskiego 6 (Nieruchomość 2).

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna zapłaci Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej kwotę 13 000 zł netto powiększoną o należny podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za ustanowienie służebności na Nieruchomości 1 oraz kwotę 38 000 zł netto powiększoną o należy podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za ustanowienie służebności na Nieruchomości 2.

Uchwała nr 5/2019 w sprawie odwołania z funkcji członka Zarządu WSM Adama Walczaka w związku ze złożoną rezygnacją w dniu 29 stycznia 2019 roku.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana p. Anna Pawlewska, dotychczasowa przewodnicząca Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej.

Przewodniczącą Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej została wybrana p. Magda Szałajska, która pełniła funkcję zastępcy przewodniczącej tej komisji.

Przewodniczący Komisji Rady Nadzorczej przedstawili informację na temat podsumowania pracy w 2018 roku.

Przyjęcie planów pracy komisji Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 roku.

Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 roku.

Rada Nadzorcza na plenarnych posiedzeniach zapoznała się z następującymi informacjami przekazywanymi przez członków Zarządu WSM:

Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczo-finansowego WSM za III kwartały 2018 r.

Na działalność Spółdzielni za trzy kwartały 2018 r. składała się głównie działalność eksploatacyjna w osiedlach. Obejmowała ona eksploatację podstawową, m.in. dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii cieplnej, wywóz nieczystości, ochronę mienia oraz eksploatację dźwigów.

Przyjęcie Zasad przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu i Zastępców Prezesa Zarządu WSM.

Członkowie RN w wyniku głosowania przyjęli zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko prezesa Zarządu i zastępców prezesa Zarządu WSM.

Informacja o przetargu z dnia 12.12.2018 roku w sprawie wyboru GRI (Generalnego Realizatora Inwestycji) oraz ustalenie kierunków działania w sprawie II etapu inwestycji Osiedle Szmaragdowe.

12 grudnia 2018 roku nastąpiło otwarcie oferty złożonej przez firmę CEKOM, która nie była kompletna.  Zostały złożone trzy listy intencyjne w sprawie współpracy w systemie GRI.

Informacja w sprawie złożonych ofert na stanowisko Zastępcy Prezesa do spraw ekonomiczno-finansowych.

Do dnia 17 grudnia 2018 roku w konkursie na stanowisko Zastępcy Prezesa do spraw ekonomiczno-finansowych wpłynęło 10 ofert. Komisja, w składzie której uczestniczyli członkowie Prezydium RN, otworzyła oferty, sprawdziła pod względem formalnym i podjęła decyzję o zaproszeniu do II etapu konkursu czterech kandydatów na posiedzenie w dniu 27 grudnia 2018 roku.

Wniosek Zarządu ws. pozytywnego zaopiniowania przedłużenia umowy z Centrum Medycznym Puławska.

W związku z zakończeniem działalności gabinetu lekarskiego w budynku przy ul. Elbląskiej, Zarząd WSM po przeprowadzeniu procedury przetargowej, podpisał umowę na świadczenie usług medycznych dla pracowników w zakresie medycyny pracy (badania wstępne, kontrolne i okresowe), z Centrum Medycznym Puławska.

Informacja w sprawie realizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Została opracowana informacja w sprawie realizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wnioski do przekształcenia w odrębną własność zostały złożone przez Zarząd szczególnie tam, gdzie mamy mniejszość i gdzie mamy prawo ekspektatywy w budynkach wybudowanych po 2007 r. oraz w Osiedlu Wawrzyszew (ze względu na różnorodny stan prawny gruntów). Do Dyrektorów Administracji Osiedli WSM Zarząd wystosował pisma, celem dokonania inwentaryzacji nieruchomości.

Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa do spraw inwestycji i remontów.

Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej WSM i portalu www.pracuj.pl w dniu 12.02.2019. Termin składania ofert upływa 27.02.2019 r.

 

Trwa lustracja za lata 2017 i 2018.

W ramach działań mających na celu uzyskanie pozwolenia na budowę przy ul. Lindego, 9.01.2019 r. odbyło się spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy Bielany Grzegorzem Pietruczukiem. Burmistrz poinformował, że będzie wspierał działania WSM w tym zakresie.

Po przetargach w systemie Generalnego Wykonawstwa oraz Generalnego Realizatora Inwestycji na II etap Osiedla Szmaragdowe, Zarząd wraz z Komisją Inwestycyjną spotkali się z trzema firmami zainteresowanymi realizacją tej inwestycji celem wypracowania warunków przeprowadzenia jej w obecnej sytuacji rynkowej.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiano i akceptowano opracowane przez Komisje Rady projekty odpowiedzi na pisma wpływające do Rady. Rada przyjęła do wiadomości informacje o działalności Zarządu między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące działalności i spraw rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą będą przekazywane w kolejnych numerach „Życia WSM”.

Jacek Sidor
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

 Artykuł ukazał się w numerze 1/2019 „Życia WSM”.

Skip to content