Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w lipcu i sierpniu odbyła trzy posiedzenia. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy RN. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń podjęła między innymi następujące decyzje w formie uchwał i stanowisk:

 

 1. Uchwała nr 16/2019 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Pani Anny Marciniak

Pani A. Marciniak w dniu 4.06.2019 r. złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej WSM. Działając na podstawie § 83 ust. 4 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza stwierdziła wygaśnięcie mandatu p. Anny Marciniak.

 1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącej/go Komisji Rewizyjnej
 2. Z. Paderewska, po konsultacjach z członkami Prezydium i rekomendacji Komisji Rewizyjnej, zaproponowała na stanowisko Przewodniczącej/go kandydaturę p. Alicji Zawadzkiej, która z zawodu jest ekonomistą. P. A. Zawadzka wyraziła zgodę. Członkowie RN w wyniku głosowania podjęli uchwałę o wyborze p. A. Zawadzkiej na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

III. Uchwała nr 17/2019 w sprawie regulaminu najmu w WSM

Na wniosek Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej dokonano zmian w obowiązującym Regulaminie najmu lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin określa zasady i tryb oddawania w najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Spółdzielni.

Zmiany Regulaminu mają na celu doprecyzowanie obecnych postanowień dotyczących zasad najmu lokali w zasobach WSM.

 1. Uchwała nr 18/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 23/2018 RN WSM z dnia 27.08.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o. na nieruchomości obejmującej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 15/2,16/2,17,18,27 z obrębu 7-07-04, położonej w Warszawie przy ul. Wrzeciono/Lindego w związku z planowaną budową linii energoelektrycznych kablowych i stacji transformatorowej do przyłączenia nowo projektowanego budynku wielorodzinnego inwestycja WSM Lindego
 2. Uchwały nr 19/2019 i 20/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz INNOGY Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na nieruchomości obejmującej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 16/2, 16/2z, 17, 18, 27 z obrębu 7-07-04, położonej w Warszawie przy ul. Wrzeciono/Lindego

Stacja transformatorowa została zaprojektowana w ramach całości inwestycji. Jej lokalizacja znajdować się będzie na tej nieruchomości. W związku z tym operator INNOGY Stoen Operator potrzebuje mieć dostęp do urządzeń.

 1. Uchwała nr 21/2019 w sprawie uzupełnienia planu inwestycji na 2019 r.

Do planu inwestycji mieszkaniowych na 2019 r. ponownie wraca punkt Inwestycja Osiedle Szmaragdowe II etap. Na posiedzeniu RN w dniu 3.06.2019 r. punkt ten został zdjęty. W związku z tym, że na WZ nie została podjęta uchwała o sprzedaży działek przy ul. Ceramicznej, należy ponownie do planu wstawić pozycję Osiedle Szmaragdowe budynki 4-10. Parametry inwestycji nie zmieniły się i w związku z tym wymagane jest uzupełnienie planu inwestycji mieszkaniowych na 2019 r.

VII. Uchwała nr 22/2019 w sprawie przedłużenia umowy z Prezesem Zarządu WSM panią Barbarą Różewską

Prezydium Rady Nadzorczej zaproponowało zawarcie umowy na czas nieokreślony z Prezesem Zarządu WSM panią Barbarą Różewską. W uzasadnieniu uwzględniono uzyskane za 4 miesiące pracy w 2018 r. absolutorium i pozytywną ocenę pracy p. B. Różewskiej w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r. Umowa na czas określony zawarta została na rok od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zatrudnieniu p. Barbary Różewskiej na czas nieokreślony od 1 września 2019 r. na dotychczasowych warunkach.

VIII. Uchwała 23/2019 w sprawie udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw oraz świadczenie usług w trybie przetargu dwustopniowego

Przetarg dwustopniowy wynika z zaleceń polustracyjnych i będzie stosowany dla inwestycji prowadzonych w Biurze Zarządu WSM. Przetarg dwustopniowy jest to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o przetargu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. I etap obejmuje ogłoszenie przetargu, termin, przyjmowanie ofert. Po ich otwarciu następuje ocena zgodności ze SIWZ. Oferty niespełniające określonych przez Komisję przetargową wymogów zostaną odrzucone. Do II etapu musi przejść co najmniej dwóch oferentów. II etap obejmuje negocjacje indywidualne, podczas których uszczegółowione zostają wymogi. Omawiane są rozwiązania i nanoszone ewentualne uwagi do umowy. Ustala się warunki zabezpieczenia. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty może negocjować z wykonawcą, o ile nie skutkuje to zmianami istotnych elementów oferty lub zmianami potrzeb i wymogów określonych w ogłoszeniu ani nie prowadzi do konkurencji lub dyskryminacji wykonawców.

Po wyborze oferenta Komisja Przetargowa informuje Radę Nadzorczą o wyniku przetargu oraz prosi o ewentualne uwagi przedstawicieli RN do toku postępowania. Po uzyskaniu opinii Zarząd akceptuje i podejmuje stosowną uchwałę. Po jej podjęciu następuje podpisanie umowy z oferentem. Dla przeprowadzenia przetargu dwustopniowego w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, na dostawy oraz świadczenie usług.

 1. Uchwała nr 24/2019 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Nadzorczej do nadzoru nad postępowaniami przetargowymi

Podjęta uchwała ma związek z ogłoszonym przetargiem na składanie ofert do 10 września 2019 r. na budowę inwestycji Osiedle Szmaragdowe II.

Do Komisji nadzoru nad postępowaniami przetargowymi oddelegowano:

 1. J. Bętkowska – Przedstawiciel Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej;
 2. A. Pogorzelska – Przedstawiciel Komisji Inwestycyjnej;
 3. A. Piotrowski – Przedstawiciel Komisji Inwestycyjnej i GZM;
 4. J. Górecki – Przedstawiciel Komisji Organizacyjno-Samorządowej;
 5. M. Popiołek – Przedstawiciel Komisji GZM;
 6. Z. Sobieszczuk – Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.
 1. Uchwała nr 25/2019 w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego WSM na 2019 r.

Na podstawie wytycznych Zarządu WSM Administracje Osiedli przygotowały plan gospodarczo-finansowy. Podstawą jego sporządzenia była uchwała Rady Nadzorczej nr 39/2018 z dnia 17.12.2018 roku. Plan został opracowany na podstawie wykonania w latach poprzednich.

 1. Uchwała 26/2019 w sprawie ustanowienia na czas nieoznaczony nieodpłatną służebność przesyłu na części nieruchomości o numerze ewidencyjnym 27 z obrębu 7-07-04 przy ul. Lindego/Wrzeciono w Warszawie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW WA1M/00034366/4

Na podstawie posiadanej służebności Veolia ma prawo do posiadania i utrzymania pasa eksploatacyjnego sieci ciepłowniczej, do wejścia i wjazdu, w tym ciężkim sprzętem, na nieruchomość celem dostępu do i dokonywania w tym pasie eksploatacyjnym przyłączeń, eksploatacji, przeglądu, konserwacji, naprawy, modernizacji, wymiany, budowy, rozbudowy bądź przebudowy urządzeń sieci ciepłowniczej, elementów węzła cieplnego oraz pozostałych urządzeń towarzyszących, oraz wykonywania związanych z tym robót budowlanych.

Dokończenie strona 5

Dokończenie ze strony 2

 

XII. Uchwała 28/2019 w sprawie zawarcia umowy o zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych z Prezesem Zarządu WSM panią Barbarą Różewską

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, działając na podstawie § 84 ust. 1 pkt 16 Statutu WSM, jednogłośnie podjęła uchwałę o zawarciu z Prezesem Zarządu panią Barbarą Różewska umowy o zwrot kosztów w formie ryczałtu miesięcznego używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Warunki wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.).

XIII. Przyjęcie planów pracy Komisji RN na II półrocze 2019 r.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Rady na II półrocze 2019 r.

XIV. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2019 r.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła plan pracy Rady na II półrocze 2019 r.

 1. RN zapoznała się z informacją na temat prac Zespołu Statutowego

Zespół statutowy zakończył pracę. Projekt statutu został przekazany do Zarządu i Działu Prawnego WSM.

Rada Nadzorcza na posiedzeniach Rady zapoznała się z następującymi informacjami przekazywanymi przez członków Zarządu WSM:

Zarząd WSM wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej p J. Sidorem uczestniczył w obchodach jubileuszu 50-lecia Przedszkola pod patronatem M. Kownackiej w Puławach.

W dniu 30 czerwca wygasło Porozumienie zawarte z Firmą UNIBEP w sprawie usuwania usterek przy ul. Niedzielskiego. Ze względu na brak współpracy z UNIBEPEM Zarząd WSM postanowił nie przedłużać współpracy i nie podpisał dodatkowego aneksu. Firmie został postawiony termin 21 dni na zakończenie prac przy wymianie balustrad w Osiedlu Niedzielskiego.

W dniu 25 czerwca na Osiedlu Piaski odbyło się spotkanie z przedstawicielami Administracji Osiedla i grupą mieszkańców w sprawie nasadzeń kwiatów i krzewów.

W dniu 27 czerwca odbyło się spotkanie z Dyrekcją i Radą Osiedla Zatrasie w sprawie rozliczania kosztów termomodernizacji. Od 2003 roku Osiedle jest obciążane kosztami termomodernizacji. W związku z tym problemem we wrześniu odbędzie się spotkanie z RO Zatrasie i Rudawki oraz Komisją Rewizyjną RN.

Zarząd WSM podjął decyzję, że w każdy pierwszy czwartek danego miesiąca będą odbywać się dni otwarte.

1 lipca odbyło się spotkanie Zespołu parlamentarnego ds. spółdzielni mieszkaniowych i ogródków działkowych. Zostały na nim zaprezentowane propozycje zmian: ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy prawo spółdzielcze. Propozycje zmian dotyczyły: przywrócenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przywrócenie zebrań przedstawicieli, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność gruntu, ustanie członkostwa – przywrócenie wykluczenia do kompetencji Rady Nadzorczej.

Trwa weryfikacja projektu oraz dokumentów dotyczących Osiedle Szmaragdowe II etap. Projektantowi została zwrócona faktura za jego usługę.

4 lipca odbyło się spotkanie z członkami Spółdzielni. Temat – przekształcenie  użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Obecni na spotkaniu poruszyli sprawę wydzielenie pasa drogowego (Ks. T. Boguckiego 4 i 6 ) oraz wyodrębnień w Osiedlu Rudawka.

WSM na bieżąco otrzymuje zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W zaświadczeniach wykazana jest informacja o kwotach i terminach wnoszenia opłaty przekształceniowej.

Trwają przygotowania do sprzedaży lokali z odzysku w drodze przetargu.


Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26 sierpnia Prezes Grzegorz Stachowiak – Zastępca Prezesa Zarządu WSM ds. Inwestycji i Remontów – zrezygnował z funkcji.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiano i akceptowano opracowane przez komisje Rady projekty odpowiedzi na pisma wpływające do Rady. Rada przyjęła do wiadomości informacje o działalności Zarządu między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

Jacek Sidor
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Artykuł ukazał się w numerze 4/2019 „Życia WSM”

Skip to content