Z prac Rady Nadzorczej (maj-czerwiec)

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 11 maja do 29 czerwca odbyła trzy posiedzenia (obrady w maju i czerwcu przeprowadzono w trybie zdalnym). Porządek ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy RN. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Organizacyjno-Samorządowa, Rewizyjna. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.


Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń podjęła między innymi następujące decyzje w formie uchwał i stanowisk:

Uchwała w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do udziału w charakterze obserwatorów w przetargach organizowanych przez Osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada Nadzorcza podjęła cytowaną uchwałę, działając na podstawie § 16 ust. 1 obowiązującego Regulaminu zamówień, zgodnie z którym delegowani członkowie Rady Nadzorczej i Rady Osiedla powołani są do nadzoru nad przetargami. W związku z opinią prawną, z dnia 16 kwietnia 2020 r. radcy prawnego Leszka Wawrzyniaka, „do czasu zwołania Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni i przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli, ich kompetencje w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Spółdzielni powinna przejąć Rada Nadzorcza”. Z uchwały wynika, że w Osiedlach:

Bielany, Młociny, Piaski, Wawrzyszew, Żoliborz II, Żoliborz III do udziału w przetargach delegowani zostaną członkowie Rady Nadzorczej z tych Osiedli;

Wawrzyszew Nowy delegowani zostaną: A. Pogorzelska, M. Jędrzejowska-Popiołek, J. Bętkowska, R. Orlik, W. Sawicki,

Latyczowska, Hery, Niedzielskiego i Nowodwory delegowani zostaną: A. Zalewski, A. Michałowski, A. Piotrowski, Z. Poroch.

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej pani Małgorzaty Kurek

Wobec zbycia prawa do lokalu ustało z mocy prawa członkostwo pani Małgorzaty Kurek w WSM. Zgodnie z § 83 ust. 4 Statutu WSM Rada Nadzorcza w drodze uchwały stwierdza wygaśnięcie członkostwa w Radzie Nadzorczej wobec ustania członkostwa w Spółdzielni.

Uchwała w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego nr U1 przy ul. Ceramicznej 5D w Warszawie bez przeprowadzania konkursu

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje realizację inwestycji Osiedle Szmaragdowe Etap II, polegającej na budowie budynków wielorodzinnych mieszkalnych przy ul. Ceramicznej w dzielnicy Białołęka. 9 grudnia 2019 r. została podpisana umowa w formie aktu notarialnego z Generalnym Realizatorem Inwestycji – Spółką Akcyjną Dom Development z siedzibą w Warszawie.

Spółka na potrzeby sprzedaży mieszkań, na czas trwania inwestycji, wyraziła chęć wynajmu lokalu użytkowego nr U1 znajdującego się w Osiedlu Szmaragdowe I, który należy do Spółdzielni. Lokal znajduje się w stanie deweloperskim i nie był do tej pory wynajmowany.

Mając na uwadze, że Dom Development S.A. będzie pełnić na rzecz WSM funkcję Generalnego Realizatora Inwestycji, zaś sprzedaż mieszkań w nowej inwestycji będzie miała kluczowe znaczenie dla obu stron, Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Dom Development S.A. w trybie z wolnej ręki, bez przeprowadzania konkursu ofert na najem lokalu.

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 40/2020 Rady Osiedla Rudawka z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: zaniechania wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych na Rudawce oraz zaniechania przetargów z tym związanych, do czasu ustąpienia pandemii COVID-19

Podjęta uchwała przez Radę Osiedla Rudawka przekracza kompetencje Rady Osiedla. Uchwała została podjęta niezgodnie z przepisami prawa oraz uchwałami Rady Nadzorczej, w szczególności z Rozdziałem IV pkt. 5 Regulaminu rozliczenia kosztów ciepła na podgrzanie wody oraz kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobach WSM. Zgodnie z § 84 ust. 6 Statutu WSM w związku z § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Osiedla, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uchylania uchwał Rad Osiedli niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Uchwała w sprawie potwierdzenia wysokości zaliczkowych stawek opłat eksploatacyjnych dla garaży własnościowych, hal garażowych oraz stawek czynszu dla garaży w najmie

Podjęta przez Radę Nadzorczą uchwała dotyczy potwierdzenia wysokości zaliczkowych stawek opłat eksploatacyjnych dla garaży własnościowych, hal garażowych oraz stawek czynszu dla garaży w najmie w Osiedlu Bielany. WSM uzyskała zaświadczenia o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości gruntowych, na których usytuowane są ww. garaże, w prawo własności. Tym samym przestała obowiązywać opłata za wieczyste użytkowanie i należało skorygować zaliczkowe opłaty za miejsca garażowe. Stawki te ulegają zmniejszeniu. W tych sprawach wypowiadała się Rada Osiedla, podejmując uchwałę. W związku z zakończeniem kadencji Rady Osiedla Bielany, Zarząd na wniosek Dyrekcji Osiedla Bielany podjął uchwałę o zmianie stawek i wniósł do Rady Nadzorczej o potwierdzenie tych uchwał w ramach kontroli.

Uchwała w sprawie potwierdzenia zmiany wysokości zaliczki z tytułu opłat za lokal użytkowy własnościowy przy ul. Żeromskiego 4E.

Uchwała w sprawie potwierdzenia zmiany wysokości zaliczki z tytułu opłat za lokal użytkowy własnościowy przy ul. Księgarzy 11.

Uchwała w sprawie potwierdzenia zmiany wysokości zaliczki z tytułu opłat za lokal użytkowy własnościowy przy ul. Starej Baśni 3A.

Uchwała w sprawie potwierdzenia zmiany wysokości zaliczki z tytułu opłat za lokal użytkowy własnościowy przy ul. Romaszewskiego 23.

Rada Nadzorcza podjęła cztery ww. uchwały w związku ze zmianą wysokości zaliczki, która wynikła z bilansu zamknięcia za rok 2019 oraz planu finansowo-gospodarczego na 2020 rok. Stawki opłat za używanie spółdzielczych własnościowych lokali użytkowych były zatwierdzane dotychczas przez Plenum Rady Osiedla WSM Bielany. Z uwagi na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii nie została powołana Rada Osiedla WSM Bielany. Wobec powyższego uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmiany zaliczek z tytułu opłat za użytkowanie spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego przy ul. Żeromskiego 4E, Księgarzy 11, Starej Baśni 3A, Romaszewskiego 23 podjął Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na wniosek Dyrekcji Osiedla Bielany w oparciu o sporządzoną kalkulację. Obecnie Zarząd wniósł do Rady Nadzorczej o potwierdzenie tych uchwał w ramach kontroli.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 9/2019 RN w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług

Podjęta przez Radę Nadzorczą uchwała ma na celu sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w treści § 16 ust. 1 Regulaminu i doprecyzowanie, że nadzór nad postępowaniami przetargowymi oraz postępowaniami prowadzonymi w trybie negocjacji, z zachowaniem konkurencji pełnią delegowani członkowie Rady Nadzorczej lub odpowiednich Rad Osiedli. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu windykacji w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 r. oraz zmianą Statutu WSM z dnia 4 września 2018 r., zaistniała konieczność dostosowania Regulaminu windykacji w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do obowiązujących przepisów. Określone w Regulaminie zasady i tryb postępowania windykacyjnego w Spółdzielni dotyczą wszystkich wierzytelności WSM.

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2019 Rady Osiedla WSM Rudawka z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w kwalifikowaniu kosztów remontów w Osiedlu Rudawka

W dniu 5 maja 2020 roku pani Katarzyna Kaszyca i pani Anna Babicka wystąpiły do Rady Nadzorczej z pisemnym wnioskiem o uchylenie uchwały nr 12/2019 Rady Osiedla WSM Rudawka z dnia 28 lutego 2019 roku. W uzasadnieniu wniosku wskazały, że zaskarżona uchwała rażąco narusza zasady obowiązujące w WSM, łamie prawo i krzywdzi członków Spółdzielni. Zwróciły uwagę, że:

koszt wymiany instalacji centralnego ogrzewania powinien zostać pokryty ze środków zgromadzonych na scentralizowanym funduszu remontowym Osiedla, a nie z funduszu nieruchomości;

bezpodstawnie obciążono fundusze remontowe pięciu nieruchomości kosztami wymiany instalacji CO;

nie dokonano korekty planu gospodarczo-finansowego za 2016 r.

Po zapoznaniu się z przyczynami podjęcia przez Radę Osiedla zaskarżonej uchwały, Rada Nadzorcza postanowiła uchylić zaskarżoną uchwałę.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiano i akceptowano opracowane przez komisje Rady projekty odpowiedzi na pisma wpływające do Rady. Przyjęte zostały plany pracy Komisji oraz plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2020 r.

Rada przyjęła do wiadomości informacje o działalności Zarządu między posiedzeniami RN.

Informacje dotyczące działalności i spraw rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą będą przekazywane w kolejnych numerach „Życia WSM”.

Jacek Sidor
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Artykuł ukazał się w numerze 3/2020 Życia WSM

Skip to content