Z prac Rady Nadzorczej (marzec-maj)

Rada Nadzorcza WSM od 9 marca do 11 maja odbyła trzy posiedzenia. Posiedzenia w kwietniu i maju odbyły się w trybie zdalnym. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Organizacyjno-Samorządowa, Rewizyjna. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.


Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń podjęła między innymi następujące decyzje w formie uchwał i stanowisk:

Uchwała w sprawie przyjęcia planu gospodarczo-finansowego Osiedla WSM Rudawka na 2020 rok i zatwierdzenia stawek opłat eksploatacyjnych i odpisów na fundusz remontowy

Rada Osiedla Rudawka nie uchwaliła planu gospodarczo-finansowego, dlatego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w tym zakresie na podstawie § 84 ust. 1 pkt. 1 statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uchwała w sprawie legalności posiedzeń plenarnych Rady Osiedli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zgodnie z uchwałą wszystkie posiedzenia Rad Osiedli WSM, jakie odbyły się od 14 marca, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uznaje się za dopuszczalne i prawnie skuteczne oraz, że za te posiedzenia należy się wynagrodzenie.

Uchwała w sprawie wydłużenia do 31 sierpnia terminu, w którym należy przeprowadzić postępowanie przetargowe dwustopniowe na świadczenie usług medycyny pracy oraz świadczenie usług medycznych w ramach Pakietów dla pracowników Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przedłużenia do dnia 31 sierpnia umowy zawartej z Centrum Medycznym Puławska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.

Uchwała w sprawie obniżenia opłaty z tytułu funduszu remontowego, wnoszonej w ramach opłaty eksploatacyjnej w związku z epidemią COVID-19.

Rada Nadzorcza podjęła tę uchwałę w celu udzielenia wsparcia gospodarstwom domowych znajdujących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, działając na podstawie § 84 ust. 1 pkt. 1 statutu WSM oraz mając na uwadze wprowadzenie przez Ministra Zdrowia stanu epidemii na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. o wprowadzeniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 pos. 491). Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd WSM obniżenia do 50%, w okresie od 1 maja do 31 grudnia, opłaty z tytułu funduszu remontowego wnoszonej w ramach opłaty eksploatacyjnej przez członków Spółdzielni i osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują prawa odrębnej własności lokali w zasobach mieszkaniowych WSM. Szczegółowa wysokość obniżenia dla poszczególnych Osiedli WSM zostanie ustalona przez Zarząd WSM po konsultacji z dyrektorami właściwych Osiedli WSM. Uznano, że z powodu epidemii koronawirusa zmniejszy się intensywność prac remontowych, a jednocześnie wielu mieszkańców może borykać się z problemami finansowymi związanymi z kryzysem gospodarczym.

Uchwała w sprawie odroczenia płatności czynszu najmu lokali użytkowych w związku z epidemią COVID-19

Zgodnie z uchwałą płatność czynszu najmu lokali użytkowych wynajmowanych przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową i stanowiących własność Spółdzielni może być odroczona za okres 3 miesięcy, na pisemny wniosek najemcy, według wzoru opracowanego przez Zarząd WSM.

Najemcy są zobowiązani zapłacić kwoty czynszu, którego płatność została odroczona, najpóźniej do końca 2021 r., jednorazowo lub w ustalonych ratach. Odroczenie płatności nie dotyczy opłat niezależnych od Spółdzielni. Uchwała nie obejmuje lokali, w których może być prowadzona działalność gospodarcza m.in. sklepów spożywczych, aptek i drogerii.

Uchwała w sprawie sposobu odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą, Zarząd oraz Rady Osiedli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W związku ze zmianą ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 31 marca 2020 r. posiedzenia plenarne zarówno Rady Nadzorczej, jak i Rad Osiedli oraz Prezydia mogą odbywać się na dotychczasowych zasadach, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzje w tym zakresie podejmuje Prezydium.

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu usuwania barier architektonicznych poprzez dostosowanie budynków do wymagań technicznych i użytkowych w WSM.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w WSM.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu zamiany lokali mieszkalnych w WSM.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu porządku domowego w zasobach WSM.

Zmiany w ww. regulaminach zostały uchwalone na podstawie § 84 ust. 1 pkt. 14 Statutu WSM w związku z koniecznością aktualizacji legislacyjnych. 

Jacek Sidor

Skip to content