Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza WSM w związku z pandemią odbywała posiedzenia w trybie zdalnym. Porządek obrad ustalało prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy RN. Pomiędzy posiedzeniami Rady pracowały komisje: Rewizyjna, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Członkowsko-Mieszkaniowa, Inwestycyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których rozpatrywały sprawy według kompetencji, m.in. opracowywały projekty uchwał, regulaminów i odpowiedzi na pisma kierowane do Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń w okresie pomiędzy 13 października a 7 grudnia podjęła następujące uchwały:

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na przeprowadzenie przetargu dwustopniowego na wybór wykonawcy usług archiwizacji i digitalizacji oraz weryfikacji dokumentów członkowskich pod kątem zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych (RODO).

Uchwała w sprawie wydania zezwolenia Inwestorowi – Miastu Stołecznemu Warszawie (Dzielnicy Bielany) – na lokalizację w pasie drogowym przyłącza gazowego do budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15 w Warszawie.

Uchwała w sprawie zawarcia przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową aneksu do umowy nr 2/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. z „TECHEM” – Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zawarcie przez WSM aneksu do ww. umowy, rozszerzającego zakres umowy o wykonanie prac polegających na demontażu starych oraz montażu nowych wodomierzy wody zimnej i ciepłej, łącznie z przełożeniem i przeprogramowaniem istniejących modułów radiowych w budynkach.

Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty za używanie lokali, na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach wspólnych przypadających na lokale mieszkalne, na poczet legalizacji wodomierzy.

Uchwała została podjęta na wniosek dyrektora Osiedla Żoliborz III.

Uchwała w sprawie przyznania jednorazowej pomocy finansowej członkowi WSM.

Uchwała w ww. zakresie została podjęta na wniosek członka Spółdzielni i została pozytywnie zaopiniowana przez dyrektora Osiedla Żoliborz II.

Uchwała w sprawie przyznania jednorazowej pomocy finansowej członkowi WSM.

Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą, na wniosek członka Spółdzielni pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora Osiedla Żoliborz III.

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej WSM pani Małgorzaty Jędrzejowskiej-Popiołek.

Uchwała została podjęta na podstawie § 83 ust. 4 Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ponieważ pani Małgorzata Jędrzejowska-Popiołek, reprezentująca Osiedle Wawrzyszew, złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 13 października.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu działalności społecznej, kulturalnej w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W związku z tym, że z powodu epidemii nie zostały wydane środki finansowe na imprezy kulturalne dla członków Spółdzielni, wprowadzono do regulaminu przepis umożliwiający skorzystanie z tych środków przez członków Spółdzielni znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni.

Uchwała w sprawie uchwalenia wysokości odpisów na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Andersena 1 i Andersena 1A.

Uchwała w sprawie ustalenia trybu głosowania w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych – głównego księgowego i Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i remontów oraz wyboru komisji skrutacyjnej.

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych – głównego księgowego.

Rada Nadzorcza, po przesłuchaniu na posiedzeniu Rady 7 grudnia dwóch kandydatów, którzy spełnili wymagania wymienione w ogłoszeniu o konkursie, wybrała na to stanowisko panią Helenę Pośpieszyńską, która zaakceptowała proponowane warunki i wyraziła zgodę na podjęcie pracy w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 1 stycznia 2021 r. Rada ustaliła zawarcie umowy o pracę na rok.

Kandydat wybrany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów zrezygnował z objęcia funkcji.

Uchwała w sprawie określenia składników i wysokości wynagrodzenia w umowie o pracę Zastępcy Prezesa Zarządu WSM ds. ekonomiczno-finansowych – głównego księgowego.

Uchwała w sprawie określenia składników i wysokości wynagrodzenia w umowie o pracę Zastępcy Prezesa Zarządu WSM ds. inwestycji i remontów.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją o działalności Zarządu pomiędzy posiedzeniami Rady, w tym m.in. działaniami podjętymi przez Zarząd w sprawie obniżenia opłat za odbiór odpadów komunalnych, proponowanych przez Radę m.st. Warszawy, i wydłużenia terminu wprowadzenia w życie uchwały Rady Warszawy. Rada Nadzorcza przyjęła protokóły z poprzednich posiedzeń Rady, dokonała uzupełnienia składu osobowego Rady Programowej „Życia WSM”, zapoznała się z informacją w sprawie założeń do planu gospodarczo-finansowego na 2021 rok, informacją biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok. Rada zapoznała się także ze sprawozdaniem windykacyjnym Zarządu WSM za I półrocze 2020 r.

W trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej omawiano i akceptowano, opracowane przez komisje Rady, projekty odpowiedzi na pisma, które wpłynęły do Rady.

 

Zofia Paderewska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Artykuł ukazał się w numerze 5/2020 „Życia WSM”.

Skip to content