Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza WSM w okresie od 8 października do 3 grudnia odbyła pięć posiedzeń. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń podjęła między innymi następujące decyzje w formie uchwał i stanowisk:

I. Uchwały w sprawie uchylenia dwóch uchwał (21/2018 z dnia 13.08.2018 i 26/2018 z dnia 28.09.2018) w sprawie wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych – głównego księgowego.
Po ogłoszeniu dwóch konkursów, przesłuchaniu kandydatów w trakcie plenarnych posiedzeń Rady Nadzorczej wybrani kandydaci nie wyrazili zgody na zatrudnienie z uwagi – jak twierdzili – na niskie wynagrodzenie.

II. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi na zawarcie aneksu do umowy z firmą SoftHard.
Firma SoftHard jest właścicielem oprogramowania Papirus, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania działu ekonomiczno-księgowego WSM w zakresie czynszów, finansów, księgowości oraz programu członkowsko-mieszkaniowego. Aneks przedłuża czas trwania umowy 617 z dnia 9.08.2016 r.

III. Uchwała w sprawie sposobu i źródeł finansowania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi w prawo własności nieruchomości.
Podjęta uchwała dotyczy wszystkich Osiedli WSM z uregulowanymi stanami prawnymi gruntów, dla których WSM wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie tego prawa. WSM otrzyma decyzje przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z 14-dniowym terminem dokonania wpłaty w wysokości od 60 do 100 tys. zł. po bonifikacie za nieruchomość gruntową. W przypadku rozłożenia wpłaty na raty zostanie to potraktowane jako pomoc publiczna (200 tys. euro na 3 lata). Aby uniknąć konieczności wpłaty w tak krótkim terminie, Zarząd powinien wystąpić do Urzędu Dzielnicy Żoliborz o jego wydłużenie na trzy miesiące. Należy dać możliwość Radom Osiedli na podjęcie uchwał dotyczących uregulowania finansowego z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

IV. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminów:
– używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM stanowiącego załącznik nr 7 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM z dnia 10.01.2010 r. z późniejszymi zmianami
– rozliczania kosztów GZM i ustalania opłat za użytkowanie lokali w WSM stanowiącego załącznik nr 7 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM z dnia 10.01.2010 r. z późniejszymi zmianami.
Podjęcie uchwały było podyktowane koniecznością dostosowania zmian dotyczących wymiany i legalizacji wodomierzy oraz liczników ciepła do aktualnej sytuacji w Osiedlach WSM. Po wprowadzeniu tych zmian poszczególne Rady Osiedla będą miały możliwość decydowania o sposobie i źródłach finansowania wymiany ww. urządzeń pomiarowych.

V. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Biura Zarządu WSM.
Plan gospodarczo-finansowy Biura zarządu WSM jest uzupełnieniem całościowego planu gospodarczo-finansowego zatwierdzonego uchwałą 10/2018 z dnia 14.05.2018.

VI. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację II etapu inwestycji Osiedla Szmaragdowe na zasadach spółdzielczych w systemie generalnego realizatora inwestycji (GRI).
Realizacja w tym systemie pozwala na przeniesienie ryzyka finansowego na podmiot, który w ramach GRI wybuduje i sfinansuje inwestycję. Taka realizacja zadania to minimalizacja ryzyka przy utrzymaniu nadzoru inwestorskiego oraz możliwość odbudowy marki spółdzielczej na rynku mieszkaniowym. Jest to rozwiązanie sprawdzone, funkcjonujące od wielu lat na rynku inwestycji spółdzielczych zarówno lokatorskich, odrębnej własności, lokali użytkowych oraz miejsc postojowych czy garaży. System ten pozwala na realizację inwestycji bez konieczności zakładania rachunku powierniczego oraz konieczności zaciągania kredytu na całą wartość inwestycji. W systemie GRI budują inne spółdzielnie mieszkaniowe, w tym m.in. Spółdzielnia Gocław Lotnisko.

VII. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu, na działce o nr 8/3 z obrębu 7-07-04, stanowiącej nieruchomość objętą księgą wieczystą nr WA1M/00375693/7 oraz na działce nr 24 z obrębu 7-07-04, objętej księgą wieczystą nr WA1M/00034366/4.
Uchwałę Rada Nadzorcza podjęła na wniosek Dyrekcji Osiedla Młociny. Firma Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. wystąpiła do Administracji Osiedla WSM Młociny z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie wymiany istniejących kabli energetycznych prowadzących bezpośrednio od stacji transformatorowej umiejscowionej na parterze budynku do budynku mieszkalnego przy ul. Przy Agorze 3.

VIII. Uchwała w sprawie ustanawiania przez Zarząd WSM spółdzielczych lokatorskich praw do lokali dotychczas zajmowanych na zasadach najmu przez pracowników i byłych pracowników WSM z możliwością rozłożenia na raty kosztów wybudowania tych lokali określonych według wartości rynkowej.
Do Zarządu WSM wystąpiły Związki Zawodowe Spółdzielni z prośbą o umożliwienie pracownikom i byłym pracownikom uzyskania spółdzielczych lokatorskich praw do zajmowanych przez nich, na zasadach najmu, lokali. W większości dotyczy to osób, które są lub były długoletnimi pracownikami Spółdzielni i od wielu lat mieszkają w tych lokalach wraz z rodzinami.

IX. Uchwała w sprawie rozdziału funkcji głównego księgowego i zastępcy prezesa ds. ekonomiczno-finansowych w ramach zmiany struktury organizacyjnej.

Dokończenie strona 8
Dokończenie ze strony 2

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 11/2017 i 12/2017 z 10.04.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu WSM .
Rada Nadzorcza WSM na posiedzeniu w dniu 26.11.2018 pozytywnie odniosła się do sprawy rozdzielenia funkcji głównego księgowego oraz zastępcy prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. Konieczna stała się zmiana struktury organizacyjnej WSM i określenia zakresu obowiązków dla tych stanowisk.

X. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie z produktów gotowych na inwestycje w nieruchomości WSM niesprzedanego lokalu użytkowego, 2 miejsc postojowych naziemnych i 1 miejsca postojowego podziemnego w nieruchomości przy ul. Ceramicznej.
Pomimo prowadzonych przez Zarząd WSM aktywnych działań w celu sprzedaży lokali do chwili obecnej nie został sprzedany lokal użytkowy, z którym powiązane jest jedno miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej oraz miejsca naziemne. Miesięczny koszt utrzymania powyższych nieruchomości wynosi 1 031,83 zł .Lokal użytkowy wraz przyporządkowanymi miejscami postojowymi, przyjęty na majątek spółdzielni jako inwestycje długoterminowe, będzie przeznaczony pod wynajem komercyjny, przestanie generować koszty i przysporzy pożytki Spółdzielni.

XI. Stanowisko RN w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obszaru osiedla WSM Wawrzyszew.
W związku z wyłożeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa odbyło się wiele spotkań z mieszkańcami i członkami RN. Najistotniejszymi zgłaszanymi przez mieszkańców postulatami są:
Pozostawienie dotychczasowej funkcji dróg wewnętrznych, głównie z funkcją pieszo-jezdną ze względu na bezpieczeństwo dzieci (szkoły i przedszkola), z główną ul. Wolumen.
Usytuowanie parkingów wielopoziomowych z parterem użytkowym na skraju osiedla przy Al. Reymonta i ul. Sokratesa. Ewentualna zabudowa mieszkaniowa jako ,,pierzeja” przy Al. Reymonta.
Pozostawienie terenów rekreacyjno-sportowych, tj. ,,łączki” i ,,Parku Wawrzyszewskiego”, oraz funkcji bazaru przy ul. Wolumen.

XII. Stanowisko RN w sprawie uprawnień przedstawicieli Os. Wawrzyszew Nowy i Latyczowska do głosowania na posiedzeniach Prezydium RN.
Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej przedstawiciele Osiedla Wawrzyszew Nowy i Osiedla Latyczowska mają prawo zabierania głosu na posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej.

XIII. Stanowisko w sprawie listu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej za 2016 r.
Ostatnia lustracja w WSM z działalności inwestycyjnej dotyczyła okresu od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Badanie lustracyjne odbyło się w 2017 r. Lustrację przeprowadzał Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych. Ostateczna wersja listu polustracyjnego została przygotowana i podpisana przez prezesa Związku 25 czerwca 2018 r. Zgodnie z zawartymi w protokole ustaleniami ZRSM opracował cztery zalecenia dla organów samorządowych WSM:
Zweryfikować dokumentację projektową II etapu Osiedla Szmaragdowe pod względem aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych.
Wzmóc działania marketingowe przed rozpoczęciem inwestycji w celu ustalenia faktycznego zapotrzebowania na realizowane lokale, a następnie ich sprzedaży.
Zakończyć proces inwestycyjny Osiedla Szmaragdowe etap I polegający na pełnym sfinansowaniu i rozliczeniu kosztów budowy.
Usprawnić proces usuwania usterek zakończonej inwestycji przy ul. Niedzielskiego, etap I i II.

XIV. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie opinii SUKCESORA dotyczącej oceny poprawności przygotowania, realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia deweloperskiego Osiedle Szmaragdowe etap I zrealizowanego przez WSM.
Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili swoje wątpliwości związane z opinią Sukcesora jako nieprzydatną do rozliczenia przedsięwzięcia deweloperskiego Osiedle Szmaragdowe I etap.
Rada Nadzorcza na plenarnych posiedzeniach zapoznała się z następującymi informacjami przekazywanymi przez członków Zarządu WSM:

1. Informacja w sprawie funkcjonowania Zarządu w składzie, w którym organ składa się z mniejszej liczby członków niż określona w Statucie (w stanie zdekompletowanym, kadłubowym).
Zgodnie z orzecznictwem Zarząd może funkcjonować w dwuosobowym składzie, chociaż stan ten powinien mieć charakter tymczasowy. Zarząd w składzie niepełnym, zwany ,,kadłubowym”, dwuosobowym może funkcjonować, jeżeli ilość członków Zarządu pozwala na składanie ważnych oświadczeń zgodnie z postanowieniami Statutu WSM.

2. Informacja w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień na wykonywanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług, stanowiącego załącznik do uchwały nr 113/05 RN WSM (§ 7, § 10).
Prezes Adam Walczak wyjaśnił, że w Regulaminie udzielania zamówień na wykonywanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług, stanowiącym załącznik do uchwały nr 113/05 RN WSM (§ 7, § 10) zostały zaproponowane następujące zmiany.:
Zmiana najniższej kwoty zamówień z ,,wolnej ręki” z 10 000 zł na 20 000 zł netto. Zamówienie może być realizowane z jedną firmą w jednym charakterze robót.
Wyłączenie z Regulaminu zamówień konieczności ogłaszania przetargów w prasie pisanej, generującego każdorazowo koszty na poziomie od 1500 do 4 000 zł.

3. Informacja w sprawie sfinansowania obsługi prawnej przed Sądem w zakresie regulacji prawnej gruntów os. Wawrzyszew Nowy.
Wprowadzenie tego punktu do porządku obrad jest wynikiem inicjatywy mieszkańców Osiedla Wawrzyszew Nowy, w którym istnieją problemy z tytułu zasiedzenia. Rada Nadzorcza negatywnie rozpatrzyła wniosek dotyczący sfinansowania zatrudnienia prawnika zewnętrznego do obsługi w zakresie spraw gruntowych osiedla Wawrzyszew Nowy. Zatrudnieni prawnicy w dziale prawnym WSM są w stanie obsługiwać również sprawy w tym zakresie.
Członkowie RN wyrazili zdanie, że w trudnych zagadnieniach prawnych związanych z nieruchomościami lub regulacją gruntów Zarząd WSM powinien wspierać Rady Osiedli zarówno od strony prawnej, jak i finansowej.

4. Informacja w sprawie zawarcia umowy dzierżawy z Fundacją Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA – dotyczącej gruntu o pow. 1.460,00 m2 przy ul. Reymonta i Wergiliusza – osiedle Wawrzyszew.
Walne Zgromadzenie w czerwcu 2018 r. na wniosek ww. Fundacji wyraziło zgodę na sprzedaż gruntu. 6. Po Walnym Zgromadzeniu Fundacja wystąpiła do Zarządu WSM z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy na okres 20 lat. RN nie wyraziła zgody, zaproponowała przekazanie sprawy do Rady Osiedla Wawrzyszew, która wcześniej wyraziła zgodę na dzierżawę na okres 10 lat.

5. Informacja na temat Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z ogłoszeniem przetargu na realizację w systemie GRI II etapu Osiedla Szmaragdowe.

6. Informacja dla mieszkańców w sprawie programu telewizyjnego ALARM.
Program Alarm, wyemitowany przez TVP 1 w dniu 15 listopada, dotyczył m.in. Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W programie tym były prezes WSM Jerzy Kropacz poinformował, że od członków Rady Nadzorczej ma informacje o zadłużeniu zarządu na kwotę 12-13 milionów złotych. Ktoś podał informację, że WSM bankrutuje. Informacja ta jest nieprawdziwa. WSM skieruje do Mieszkańców pismo w sprawie tego programu. 

7. Informacja Zarządu w sprawie ubezpieczenia majątku WSM na rok 2019.

8. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania planu gospodarczo-finansowego WSM za I półrocze 2018 r.

9. Rada Nadzorcza zapoznała się z oceną windykacji za I półrocze 2018 r.
10. Rada Nadzorcza wraz z Zarządem podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu (po raz trzeci) na stanowisko zastępcy prezesa do spraw ekonomiczno-finansowych. Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej WSM i portalu www.pracuj.pl w dniu 4.12. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17.12.

Na posiedzeniach plenarnych w dniach 8, 22 października i 13 listopada nastąpiły zmiany w składzie osobowym komisji Rady Nadzorczej.
Jerzy Górecki, Karolina Skoczek, Stanisław Nieckarz zrezygnowali z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej i zgłosili przejście do Komisji Organizacyjno-Samorządowej.
Jolanta Bętkowska zrezygnowała z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej. P. Bętkowska jest już członkiem Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej.
Barbara Bielicka-Malinowska zgłosiła przejście z Komisji Organizacyjno-Samorządowej do Komisji Rewizyjnej.
Anna Marciniak zgłosiła chęć uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej jako podstawowej.
Małgorzata Jędrzejowska-Popiołek zgłosiła chęć uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej jako dodatkowej.
Andrzej Piotrowski zgłosił swój akces uczestnictwa w Komisji Inwestycyjnej jako dodatkowej
Członkowie RN w wyniku głosowania podjęli decyzję o wyborze Anny Marciniak na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz Karoliny Skoczek na przewodniczącą Komisji Organizacyjno-Samorządowej.
Członkowie RN wyrazili zgodę na zaproponowane zmiany w Komisjach.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiano i akceptowano opracowane przez Komisje Rady projekty odpowiedzi na pisma wpływające do Rady. Rada przyjęła do wiadomości informacje o działalności Zarządu między posiedzeniami Rady Nadzorczej. Informacje dotyczące działalności i spraw rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą będą przekazywane w kolejnych numerach „Życia WSM”.

 

Jacek Sidor

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Artykuł ukazał się w numerze 6/2018 „Życia WSM”

Skip to content