Z prac Rady Nadzorczej WSM

Rada Nadzorcza w związku z pandemią odbywała posiedzenia w trybie hybrydowym. Porządek obrad ustalało prezydium Rady. Prezydium stanowią: przewodniczący Rady Nadzorczej, dwóch wiceprzewodniczących Rady, sekretarz oraz przewodniczący komisji: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Członkowsko-Mieszkaniowej, Inwestycyjnej, Organizacyjno-Samorządowej. Wymienione komisje pracowały pomiędzy posiedzeniami Rady. Komisje Rady w trakcie posiedzeń rozpatrują sprawy, którymi zajmuje się Rada Nadzorcza na plenarnych posiedzeniach Rady.

Od poprzedniego wydania „Życia WSM” Rada Nadzorcza zajmowała się m.in. następującymi sprawami:

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 50/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Veolia Energia Warszawa S. A. na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 58/3 oraz na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 68, z obrębu 4-03-06 położonych w Warszawie, w Dzielnicy Białołęka przy ul. Ceramicznej, koniecznej w związku z planowaną budową sieci ciepłowniczej do przyłączenia nowoprojektowanych budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – inwestycji WSM – Os. Ceramiczna oraz usunięciem kolizji projektowanych budynków z istniejącą siecią ciepłowniczą.

Rada spotkała się z lustratorem, który od 1 marca 2021 r. do 15 maja 2021 r. prowadził lustrację działalności inwestycyjnej WSM za lata 2019-2020.

Lustrator poinformował, że w badaniu lustracyjnym uczestniczyło dwóch członków Rady Nadzorczej upoważnionych przez Radę (RN upoważniła czterech). Rozpatrzono realizację wniosków z poprzedniej lustracji, większość wniosków została zrealizowana, poza usuwaniem w ramach gwarancji usterek na Niedzielskiego, których usuwanie WSM kontynuuje. Lustrator podkreślił, że Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP na podstawie protokołu lustracji, w liście polustracyjnym, zawarł wniosek w sprawie zintensyfikowania działań mających na celu zakończenie prac związanych z likwidacją usterek w Inwestycji Niedzielskiego etap I.

Rozpoczęty jest proces inwestycyjny przy ul. Ceramicznej, Lindego, Dolnośląskiej. Każda inwestycja została szczegółowo opisana w lustracji. Jak wynika z dokumentu, na podstawie zasad postępowania w przetargu dwustopniowym wyłoniono GRI dla inwestycji Ceramiczna i Lindego. Lustrator stwierdził, że do postępowania przetargowego i umowy GRI z Dom Development na realizację inwestycji Ceramiczna nie ma większych uwag.

Do postępowania przetargowego i umowy z Dom Development GRI na inwestycję Lindego lustrator zgłosił uwagi. Są one opisane w protokole nr 10/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej WSM w dniu 26 lipca. Protokół jest dostępny dla członków Spółdzielni po zalogowaniu na stronie www.wsm.pl.

Omawiano sprawę przekazania środków ze scentralizowanego funduszu remontowego Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na fundusze remontowe osiedli i poszczególnych nieruchomości. Rada Nadzorcza decyzje w tym zakresie podejmie w najbliższym czasie.

RN zapoznała się z projektem struktury organizacyjnej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, opracowanym przez Zarząd WSM.

Proponuje się zmniejszenie w Biurze Zarządu ogólnej liczby etatów z 57 do 55 etatów. Uchwała zatwierdzająca projekt struktury organizacyjnej zostanie podjęta przez Radę po zaopiniowaniu przez Komisję Organizacyjno-Samorządową.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu o organizowaniu w 2021 r. Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni.

Wnioski o zwołanie ZMCS złożyły: Osiedle Rudawka, Osiedle Wawrzyszew, Osiedle Zatrasie. Prezes B. Różewska poinformowała, że Zarząd chciałby zwołać ZMCS, jeśli nie będzie przeszkód spowodowanych stanem epidemii.

Członkowie Rady Nadzorczej nie przyjęli w dniu 30 sierpnia proponowanego porządku obrad Rady, który wcześniej został przyjęty przez Prezydium Rady.

Na podstawie § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 648) statut może przewidywać wybór przez radę jej prezydium z zadaniem organizowania pracy Rady. Zgodnie z § 88 statutu WSM Regulamin Rady Nadzorczej określa tryb jej obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne rady, jej prezydium i komisji. Organizowanie pracy Rady przez prezydium jest więc zgodne z obowiązującymi przepisami (ustawą, statutem, regulaminem).

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o odwołanie Prezesa Zarządu i czterech osób z Prezydium Rady Nadzorczej zgłosił członek Komisji Inwestycyjnej, Wiceprzewodniczący Rady. Poinformował, że wnioski wcześniej były złożone przez Komisję Rewizyjną i Komisję Inwestycyjną Rady Nadzorczej, przedstawione na posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej przez członka Komisji Inwestycyjnej. Prezydium Rady w trybie głosowania zaproponowało porządek obrad. Uzupełnienie tego porządku w dniu posiedzenia Rady o sprawy osobowe zgłoszone przez ww. członka nie nastąpiło, ponieważ zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej o terminie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na pięć dni przed terminem posiedzenia. Nazwiska osób wymienionych w ww. wniosku i na nim podpisanych podane są w protokole nr 11/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej WSM w dniu 30 sierpnia (dostępnym dla członków spółdzielni po zalogowaniu).

Członkowie RN w trybie głosowania nie przyjęli proponowanego porządku obrad. Za przyjęciem porządku głosowało 9 osób, przeciw 11 osób,
2 osoby się wstrzymały.

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 20 września nie odbyło się, ponieważ niektórzy członkowie Rady Nadzorczej wyszli z posiedzenia Rady po przyjęciu porządku obrad i nie było kworum. W związku ze stwierdzeniem braku kworum, na podstawie §10 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, przewodnicząca przerwała posiedzenie i wyznaczyła nowy termin posiedzenia Rady Nadzorczej na 27 września.

Zofia Paderewska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Skip to content