Z prac Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd WSM, w składzie: Barbara Różewska – Prezes Zarządu, Helena Pośpieszyńska – Zastępca Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych, Główny Księgowy, Mariusz Skrocki – Zastępca Prezesa ds. inwestycji i remontów, w okresie od 24 czerwca do 15 września odbył 12 posiedzeń, na których podjął 47 uchwał, w tym:

 1. 7 uchwał w sprawie przyjęć w poczet członków Spółdzielni;
 2. 1 uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28 września przetargu na nabycie prawa ustanowienia odrębnych własności lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Krasińskiego 33B m. 1; ul. Broniewskiego 24A m. 125, : ul. Broniewskiego 47 m. 20;
 3. 1 uchwałę w sprawie zmiany wysokości stawki centralnego ogrzewania, dla niektórych lokali użytkowych, w Osiedlu WSM Wawrzyszew, obowiązującej od 1 października;
 4. 1 uchwałę w sprawie unieważnienia uchwały Zarządu WSM nr 82/2021 z dnia 19.05.2021 r. w sprawie wyboru członka spółdzielni spośród osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w udziałach;
 5. 1 uchwałę w sprawie zmiany wysokości zaliczek dla lokali mieszkalnych na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania w Osiedlu WSM Młociny;
 6. 2 uchwały w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej;
 7. 1 uchwałę w sprawie wyboru członka spośród osób, którym przysługuje roszczenie o przeniesienie własności garażu;
 8. 1 uchwałę w sprawie zawarcia umowy na konserwację dźwigów osobowych obejmującej serwis pełny w budynku Księgarzy 11;
 9. 1 uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 139/2020 z dnia 11.03.2020 r. dotyczącej powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie Nabywcy prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 4 przy ul. Przybyszewskiego 41, wraz z prawem do nakładów i nr 5 przy ul. Przybyszewskiego 43, bez prawa do nakładów;
 10. 8 uchwał w sprawie wynajęcia lokali użytkowych w Osiedlach WSM;
 11. 15 uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictw;
 12. 1 uchwałę w sprawie rzeczy porzuconych na terenie nieruchomości, znajdujących się w Osiedlu Latyczowska;
 13. 6 uchwał w sprawie cesji umów najmu lokali użytkowych w Osiedlach WSM;
 14. 1 uchwałę w sprawie zasad udostępniania zamawiania i zwrotu akt w archiwum członkowsko-lokalowym.

W posiedzeniach Zarządu, w których uczestniczyli Dyrektorzy Osiedli, omawiano sprawy z zakresu:

 1. wniosku Komisji Kultury Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie ogłoszenia roku 2021 rokiem Haliny Skibniewskiej – architektki, urbanistki i socjologa – która zaprojektowała najpiękniejsze warszawskie osiedla mieszkaniowe, m.in. Sady Żoliborskie;
 2. zmiany regulaminów, zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM i ustalania opłat za korzystanie z lokali, regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali;
 3. pełnomocnictw dla Dyrektorów osiedli;
 4. problemów z insektami (pluskwy) w budynkach wielorodzinnych i przeprowadzania skutecznej dezynsekcji w porozumieniu i przy współpracy z mieszkańcami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i SANEPID-em;
 5. wyodrębnienia własności lokali – przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania wypisów z ewidencji gruntów i budynków;
 6. kosztów i naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych (śmieci);
 7. procedury finansowania, organizacji i budowy platformy i urządzeń dźwigowych, jako usuwanie barier architektonicznych w ramach programu Dostępność Plus.

Zarząd był organizatorem lub uczestnikiem następujących spotkań:

 1. w trybie online z Kancelarią Prawną Połacieniec-Iwanowski, w sprawach sądowych dotyczących Osiedla Żoliborz II;
 2. z poseł na Sejm p. J. Fabisiak w sprawie mediacji rozstrzygnięcia sporu dotyczącego osiedla Żoliborz II oraz możliwości postawienia i dofinansowania zakupu wolnostojącej lodówki na świeże owoce i warzywa przy bazarze Wolumen dla osób potrzebujących;
 3. z przedstawicielem Spółki Pokatos, członkiem Spółdzielni, w sprawie możliwości wygaszenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. z Kancelarią Prawną Kuźnicki, reprezentującą przed sądem Osiedle Młociny i Wawrzyszew Nowy, w sprawach nieuregulowanego stanu prawnego gruntów, ze szczególnym uwzględnieniem działki przy ul. Marymonckiej 10C;
 5. z burmistrzami Dzielnicy Żoliborz p. P. Michalcem , p. A. Marciniak-Różak, R. Kozłowską, Naczelnikiem Wydziału Kultury i Promocji p. M. Łowkis-Przybytniak, Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. A. Tyc-Żarolecką, Dyrekcją Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawach dotyczących nawiązania współpracy w zakresie współorganizowania wydarzeń kulturalnych i pomocy społecznej na rzecz mieszkańców WSM;
 6. z Naczelnikiem Wydziału Nieruchomości p. K. Dejnarowiczem w zakresie regulacji prawnej gruntów, w tym problemów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi w osiedlu Żoliborz III, Żoliborz II i Rudawka oraz boksów garażowych przy ul. Rydygiera;
 7. z Naczelnikiem Wydziału Architektury i Budownictwa p. Z. Frydrych w zakresie procedur uzyskiwania stosownych zezwoleń na doposażenie klatek schodowych w urządzenia dźwigowe oraz prowadzenia robót konserwacyjno-remontowych nieruchomości;
 8. spotkania z burmistrzami Dzielnicy Bielany p. G. Pietruczukiem i p. W. Piątkowskim oraz radnymi Dzielnicy na okoliczność wydarzeń kulturalnych – Muzyka na wodzie nad Stawami Brustmana, wystawy prac malarskich w Osiedlu Piaski, współorganizowania pikniku pomocy sąsiedzkiej oraz nadania nazwy dla placu zabaw przy Stawach Brustmana;
 9. koordynacja działalności inwestycyjnej z partnerem inwestycyjnym Dom Development pn. Inwestycja mieszkaniowa Ceramiczna etap II i Lindego 10 (dla inwestycji mieszkaniowej Ceramiczna etap II – przygotowanie materiałów reklamowych, wybór wykonawcy robót budowlanych, uzgodnienie procedury i warunków formalnych sprzedaży mieszkań, współorganizowanie pierwszego dnia otwartego sprzedaży mieszkań w SDK);
 10. opracowanie przez KEZO i Polską Akademią Nauk materiałów informacyjnych dla organów WSM dotyczących możliwości współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie przejściowego finansowania kompleksowych remontów i rewitalizacji budynków mieszkalnych, użytkowych oraz przestrzeni międzybudynkowej ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie obniżenia energochłonności budynków (instalacje OZE) i dostosowania dostępności;
 11. nawiązanie kontaktów z Wyższymi Uczelniami (SGH, UW, SGGW i PW) oraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, ekspertami z Brukseli oraz ekspertami krajowymi w zakresie gospodarki komunalnej w celu zorganizowania konferencji pn. „Spółdzielczy pilotaż – nowy standard w gospodarce odpadami” i nawiązania współpracy;
 12. udział w spotkaniu architektów na zaproszenie prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz p. M. Wiro-Kiro – wiodącym tematem było wspomnienie Haliny Skibniewskiej jako architekta, społecznika i socjologa w budownictwie mieszkaniowym; zgłoszonych zostało kilka propozycji upamiętnienia dorobku Haliny Skibniewskiej, m.in. zorganizowanie konferencji naukowej przy współudziale WSM, upamiętnienie poprzez nadanie nazwy im. Haliny Skibniewskiej dla skweru lub parku (propozycje mieszkańców mile widziane);
 13. koordynowanie działań związanych z usuwaniem usterek w osiedlu Niedzielskiego i prowadzenie korespondencji w tym zakresie ze spółką UNIBEP;
 14. omówienie uwarunkowań prawnych i sanitarnych dotyczących zwoływania Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni;
 15. organizowanie w lipcu i sierpniu Dni Otwartych;
 16. spotkanie z Sekretarzem Zarządu Miasta st. Warszawy p. W. Karpińskim w sprawie możliwości zorganizowania bez ryzyka finansowego dla mieszkańców WSM w jednym z osiedli „Spółdzielczego pilotażu – jako nowego standardu w gospodarce odpadami” oraz wpisania WSM do programu poszanowania energii w zakresie działań związanych z obniżeniem zużycia i kosztów energii;
 17. spotkanie z przedstawicielami VEOLII w sprawie ograniczenia kosztów zużycia ciepła na potrzeby ogrzania mieszkań i wody – w związku z planowanymi podwyżkami cen dostawy ciepła do budynków omówione zostały możliwości optymalizacji i analizowania zapotrzebowania energetycznego budynków oraz możliwości utrzymania kosztów na dotychczasowym poziomie poprzez uzyskanie białych certyfikatów; VEOLIA rozpoczęła analizę dotyczącą sytuacji energetycznej w osiedlu Piaski;
 18. udział w obchodach jubileuszowych 50. rocznicy utworzenia Parku Sady Żoliborskie;
 19. udział w postępowaniach sądowych oraz w prowadzonych dochodzeniach;
 20. udział i referowanie spraw na posiedzeniach Komisji stałych, prezydiach i plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Ponadto Zarząd przygotował projekty uchwał dla Rady Nadzorczej w sprawie:

 1. zasilenia funduszu remontowego nieruchomości i mienia w Osiedlach WSM środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Biura Zarządu w kwocie 10 milionów złotych, z terminem przelewu środków do 15 października;
 2. ustalenia liczby członków Rad Osiedli na kadencję 2021-2024 (zgodnie z opinią Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP kadencja Rady Osiedla rozpoczyna się z chwilą jej wyboru);
 3. zmiany zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM i ustalania opłat za korzystanie z lokali, regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w zakresie dostosowania do zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 4) – propozycja zmiany dotyczy w szczególności doprecyzowania powierzchni lokalu jako powierzchni rozliczeniowej koszty GZM (bez powierzchni przynależnych); zapis ten nie dotyczy nieruchomości oddanych do użytku po 2009 r. (powierzchnie przynależne, np. schowki, piwnice, pozostaną powierzchniami rozliczeniowymi tylko do podatku od nieruchomości).

Dopisane zostaną koszty zależne od Spółdzielni i koszty niezależne od Spółdzielni. Rozróżnienie kosztów związane jest z okresem wypowiedzenia dotychczasowych opłat, 3 miesiące dla zależnych i 14 dni dla kosztów i opłat niezależnych od Spółdzielni. Zasady ponoszenia i rozliczania kosztów GZM i ustalania opłat za korzystanie z lokali są niezbędne do przeprowadzania analizy kosztów opłat wprowadzonych planami gospodarczymi na 2021 r. Analiza kosztów ostatnich 18 miesięcy pozwoli na przygotowanie założeń i planów gospodarczo-finansowych na 2022 r.

Dziękuję bardzo wszystkim Mieszkańcom, Członkom Spółdzielni, Współpracownikom i Pracownikom Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Radzie Nadzorczej za zaufanie i wsparcie. Dziękuję za każdy dobry gest i dbanie o dobro wspólne. 100 lat WSM – to nasza tradycja, kultura, idea i nasz solidaryzm spółdzielczy.

 

Barbara Różewska
Prezes Zarządu WSM

Skip to content