Z prac Zarządu WSM

Zarząd WSM, w składzie Barbara Różewska – Prezes Zarządu WSM oraz Mariusz Skrocki – Zastępca Prezesa ds. inwestycji i remontów, w okresie od 31 maja do 5 września odbył 10 posiedzeń, na których podjął 56 Uchwał, w tym:

 • 7 uchwał w sprawie przyjęcia w poczet Członków WSM;
 • 7 uchwał w sprawie wyboru Członka Spółdzielni spośród osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • 10 uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictwa;
 • 10 uchwał w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego;
 • 2 uchwały w sprawie cesji umowy najmu lokalu użytkowego;
 • 1 uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie przeniesienia praw i obowiązków z umowy najmu lokalu użytkowego w budynku położonym przy Al. Wojska Polskiego 41, o powierzchni 182,60 m2;
 • 1 uchwałę w sprawie utworzenia rezerw na dzień 31.12.2021 r. na sprawy sporne oraz zobowiązań warunkowych;
 • 1 uchwałę w sprawie uchwalenia Procedury określającej tryb oraz formę udostępniania do wglądu i wydawania Członkom Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii oraz kopii dokumentów;
 • 1 uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 106/98 z dnia 25.03.1998 r. w części dotyczącej skreślenia z rejestru członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
 • 1 uchwałę w sprawie ustanowienia odznaczenia „Zasłużony dla WSM” oraz przyjęcia Zasad przyznawania odznaczenia „Zasłużony dla WSM”;
 • 1 uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów do przyznawanej przez Krajową Radę Spółdzielczą odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”;
 • 1 uchwałę w sprawie przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”;
 • 1 uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego nr 2 o powierzchni 22,50 m2 położonego w budynku przy ul. Włościańskiej 12;
 • 1 uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały nr 17/2022 z dnia 16.02.2022 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego o powierzchni 14,40 m² w budynku przy ul. Dantego 7 w Osiedlu WSM Wawrzyszew;
 • 8 uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych;
 • 1 uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały nr 103/2022 z dnia 7.07.2022 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego o powierzchni 14,20 m² w budynku przy ul. Andersena 2 w Osiedlu WSM Wawrzyszew;
 • 1 uchwałę w sprawie zawarcia aneksów do umów najmu miejsc postojowych, znajdujących się w hali garażowej w budynku Biura Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14.

Ponadto w tym okresie:

 1. Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie Członów Spółdzielni, które odbyło się w dwóch częściach w dniach 7 i 9 czerwca. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmował realizację wniosku z 4 września 2018 r. w sprawie fakultatywnych zmian zapisów w statucie Spółdzielni zgłoszonych przez Członków WSM w 2018 roku i zaproponowanych przez Zarząd Spółdzielni oraz wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025. Trzyletnia kadencja Członków Rady Nadzorczej, wybranych w 2017 r., została wydłużona zapisami ustawowymi, związanymi z pandemią, do czasu zwołania najbliższego Walnego Zgromadzenia. W obu częściach Walnego Zgromadzenia zdjęto punkt dotyczący wprowadzenia zmian do statutu. Pozostał punkt związany z wyborami do Rady Nadzorczej. Z 54 kandydatów wybrano 28 członków nowej Rady Nadzorczej.
 2. Zarząd zorganizował uroczystości jubileuszowe z okazji 100 lat Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ze względu na pandemię obchody, zamiast 11 grudnia 2021 r., odbyły się w dniu międzynarodowego dnia spółdzielczości – 2 lipca 2022 r.
 3. Zarząd zwołał kolejne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze, w dwóch częściach, na 28 i 30 września. Porządek obrad obejmuje:
 • Sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019, 2020 i 2021 roku – dokumenty te podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Zatwierdzenie sprawozdań skutkuje podziałem nadwyżki bilansowej, która mimo pandemii, często zawieszanej działalności gospodarczej przez naszych najemców, obniżania czynszów do poziomu kosztów, została wypracowania w łącznej kwocie 8 334 182,07 zł. I tak z działalności gospodarczej uzyskano kwoty netto w 2019 roku 3 226 999,34 zł; w 2020 r. 3 433 953,41 zł oraz w 2021 r. 1 673 229,32 zł.
 • Wszystkie sprawozdania finansowe i Zarządu zostały zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z Krajowymi Standardami Badania (w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 21 marca 2019 r.). Od 2020 r. obowiązują nowe druki i wzory sprawozdań finansowych Spółdzielni i sprawozdań Zarządu oraz nowy elektroniczny formularz przekazywania i udostępniania tych dokumentów w plikach XML z podpisami elektronicznymi osób uprawnionych.
 • Również w ramach sprawozdań udzielane jest absolutorium dla Zarządu z działalności w latach 2019, 2020 i 2021.
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od czerwca 2019 do 30 maja 2022 r. Sprawozdanie to prezentowane jest na Walnym Zgromadzeniu w zakresie wykonywania obowiązków statutowych i ustawowych Rady Nadzorczej. Sprawozdanie nie podlega zatwierdzeniu. Rada Nadzorcza w ramach swoich kompetencji nadzorczo-kontrolnych składa Walnemu Zgromadzeniu wyniki z przeprowadzonych kontroli lustracyjnych Spółdzielni oraz ocenę sprawozdań finansowych.
 • Zostaną przedstawione wnioski polustracyjne z pełnej działalności Spółdzielni w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2018 r. oraz z działalności inwestycyjnej za lata 2019-2020. Wnioski polustracyjne podlegają rozpatrzeniu i podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie w zakresie sposobu ich realizacji. Nadzór nad realizacją wniosków polustracyjnych pełni Rada Nadzorcza.
 • Przyjęcie kierunków działalności Zarządu jako strategii rozwoju WSM na lata 2023-2028. Strategia obejmuje sprawy dotyczące regulacji stanu prawnego gruntów, przygotowania uchwał w sprawie określenia prawa odrębnej własności lokali, wdrożenia programów ZSI Papirus jako jednolitej ewidencji, aktualizacji wartości majątku Spółdzielni poprzez ustalenie wartości wkładów mieszkaniowych i budowlanych ze środkami trwałymi, a także działalności inwestycyjnej.
  • Propozycja Zarządu obejmuje kontynuowanie i przygotowanie nowych inwestycji na zasadach spółdzielczych. Zgodnie ze strategią kontynuowana byłaby, rozpoczęta w 2006 roku, inwestycja mieszkaniowo-usługowa przy Lindego 10. W grudniu 2019 roku na podstawie decyzji pozwolenia na rozbiórkę rozebrane zostały obiekty kubaturowe, wykonano również uzgodnienia z gestorami usług komunalnych, wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne. Następnie w lipcu 2020 r. zawarta została umowa w drodze przetargu na Generalnego Realizatora Inwestycji w systemie deweloperskim, tzn. w oparciu o ustawę deweloperską.
  • Planowana nowa inwestycja przy Włościańskiej 12. Od sierpnia br. WSM jest pełnym posiadaczem nieruchomości gruntowych wraz z naniesieniami. Wcześniej naniesienia były własnością członków Spółdzielni. Na wniosek członków Spółdzielni prawa własności do naniesień zostały wygaszone i rozliczone zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pn. Sady Żoliborskie, przyjęty przez Radę Miasta st. Warszawy w 2002 r., przewiduje zabudowę Włościańskiej 12 budynkiem mieszkalno-usługowym.
  • Planowana nowa inwestycja przy Bysławskiej 5 w Dzielnicy Wawer. W chwili obecnej opracowywane jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Błota. Zarząd WSM złożył swoje propozycje i uwagi obejmujące zabudowę wielorodzinną średniowysoką
   (5-6 kondygnacji).
  • Ze względu na wieloletnie zaniedbania związane z remontami części wspólnych budynków, w szczególności z brakiem odpowiednich środków finansowych na funduszu remontowym, pokrywającym planowane koszty remontów określonych w protokołach z przeglądów technicznych budynków oraz ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej i cieplnej, Zarząd za zgodą Walnego Zgromadzenia chce podjąć działania związane z pozyskaniem środków finansowych na sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej, ekspertyz oraz audytów energetycznych i dostępności dla wszystkich nieruchomości z programu ELENA. W ramach tego programu, po złożeniu wniosku Spółdzielnia otrzymuje bezzwrotnie 90% kosztów na sporządzenie dokumentacji projektowej, a 10% kosztów ponosi Spółdzielnia. Realizacja rzeczowa wynikająca z opracowanej dokumentacji projektowej i audytów (będą już własnością Spółdzielni) następuje z własnych środków finansowych z funduszu remontowego lub w ramach wniosków (dwujęzycznych) o udzielenie pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie pełnych kosztów remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych, obejmujących m.in. remonty klatek schodowych według obecnych standardów technicznych, montaż wind, montaż nowych balkonów, montaż urządzeń fotowoltaicznych, kolektorów i pomp ciepła w celu uzyskania białych i zielonych certyfikatów. Spłata około 40% uzyskanej pożyczki następuje z oszczędności.
   W chwili obecnej sporządzona została inwentaryzacja zasobów mieszkaniowych wraz z określeniem potrzeb oraz koncepcja (nie projekt) dla jednego osiedla, obejmująca kompleksowe wykonanie remontów i modernizacji oraz wykonanie urządzeń i instalacji OZE. Dodam, że zanim przeprowadzony zostanie remont w budynku, np. wymiana WLZ, musi zostać sporządzona dokumentacja projektowa, która podlega uzgodnieniu z dostawcą energii. Pełne koszty opracowania takiej dokumentacji ponosi Spółdzielnia w ramach odpisu na fundusz remontowy. Realizacja projektów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego następuje poprzez Bank Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Może warto skorzystać ze środków funduszy europejskich?
  • Gospodarka odpadami komunalnymi jako kierunek działalności Zarządu.
   Dla przypomnienia WSM została zaproszona jako jedyna spółdzielnia w Polsce do udziału w konferencji „Segregacja odpadów u źródła jako szansa na lepsze gospodarowanie odpadami”, organizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Głównym tematem konferencji było omówienie 9-letniego stosowania ustawy o porządku i czystości w gminach w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, poziomu recyklingu, kar nakładanych na samorządy w związku z brakiem odpowiedniego poziomu recyklingu (Warszawa uzyskuje 17% recyklingu, a w 2025 roku powinno być to już 55%), zwiększeniem kosztów składowania na składowiskach z 50 zł za tonę odpadów do 270 zł za tonę odpadów, a także średniej stawki opłat liczonej od gospodarstwa domowego w skali kraju, tj. 120 zł. Usłyszeliśmy, że jeśli nie zostanie zrobione nic w tej sprawie, to koszty wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych wzrosną, jako koszty niezależne od samorządów.
   Obecnie nasze roczne koszty wywozu i zagospodarowania odpadów w skali całej WSM wynoszą ok. 25 milionów złotych, przy stawce 85 zł/lokal. Wprowadzenie pilotażu Systemu Eko AB w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako minipszoków osiedlowych (w przeliczeniu 1 pszok na 500 lokali w istniejących miejscach składowania odpadów) daje możliwość podwyższenia wskaźnika recyklingu odpadów poprzez przygotowanie frakcji handlowych i obniżenia o połowę kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów. Czy takie rozwiązanie organizacyjne zasługuje na uwagę Prezydenta Warszawy?

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje podjęcie decyzji w formie uchwał w zakresie: wyrażenia zgody na zbycie Górek Włościańskich, będących w ewidencji zabytków, zmiany zapisów w Statucie Spółdzielni, wyboru delegatów na zjazd Związku Rewizyjnego oraz Zjazd przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej oraz przyznania tytułu „Zasłużonego Członka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie”.

W porządku obrad jest również informacja Komisji powołanej do zbadania dobudowy dwóch garaży przy ul. Rydygiera.

Zapraszam wszystkich Członów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ogłoszenia o terminie i porządku obrad wywieszone są na klatkach schodowych. Komplet materiałów będących przedmiotem obrad dostępny jest w siedzibach Administracji oraz na stronie internetowej Spółdzielni w e-boku.

Dziękuję za współpracę i życzliwość wszystkim pracownikom Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom i Mieszkańcom Spółdzielni.

Do zobaczenia,
Barbara Różewska
Prezes Zarządu WSM

Skip to content