Z prac Zarządu WSM

W okresie od 22 września do 4 listopada Zarząd odbył 6 posiedzeń, na których podjął 26 uchwał, w tym: 

 1. 5 uchwał w sprawie przyjęć w poczet członków Spółdzielni,
 2. 5 uchwał w sprawie wynajęcia lokali użytkowych w Osiedlach,
 3. 6 uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,
 4. 1 uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu drogowego w Osiedlu Zatrasie,
 5. 2 uchwały w sprawie zmiany wysokości zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania,
 6. 2 uchwały w sprawie zmiany wysokości zaliczek na pokrycie kosztów opłaty cyrkulacyjnej, opłaty stałej i kosztów podgrzewu wody,
 7. 2 uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat za wywóz odpadów dla lokali mieszkalnych,
 8. 1 uchwałę w sprawie podwyższenia stawek opłat na poczet centralnego ogrzewania w budynkach bez podzielników kosztów ciepła Osiedla Żoliborz III od dnia 1 listopada,
 9. zmiany wysokości stawki centralnego ogrzewania, dla niektórych lokali użytkowych w Osiedlu WSM Wawrzyszew, obowiązującej od 1 października,
 10. 1 uchwałę w sprawie cesji umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 182,60 m2 w Osiedlu Żoliborz II,
 11. 1 uchwałę w sprawie rozszerzenia składu Komisji Przetargowej WSM powołanej do rozstrzygnięcia przetargu na zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023.

 

W posiedzeniach Zarządu, w których uczestniczyli Dyrektorzy Osiedli, omawiano sprawy z zakresu:

 1. Przygotowania i przeprowadzenia Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni w tym: ustalenie porządków obrad, rezerwacji terminów Zebrań, wynajęcia sal i podejmowania uchwał z zastosowaniem urządzeń elektronicznych. Ze względu na brak dostępu do sal, w placówkach oświatowych, oraz zwiększonej liczby zarażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań ze skutkiem śmiertelnym, Zebrania Mieszkańców zwołane w terminie bezpiecznym dla pracowników i członków Spółdzielni.
 2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności udziałów w gruncie przypadających na lokale użytkowe, w zakresie przygotowania wniosków do Urzędów Dzielnic, oraz omówienia procedury formalnej i ewidencji księgowej związanej z pokryciem kosztów nabycia prawa własności;
 3. Wyodrębnienia własności lokali w zakresie dokumentacji geodezyjnej, ewidencji nieruchomości, służebności dostępu do drogi publicznej i infrastruktury technicznej, projektu uchwały Zarządu określającej przedmiot odrębnej własności oraz możliwości zawierania umowy przedwstępnej ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu w formie aktu notarialnego z członkami Spółdzielni posiadającymi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – w indywidualnych przypadkach na wniosek. Przy czym koszty dwóch aktów notarialnych umowy przedwstępnej i umowy zasadniczej ustanawiającej odrębną własność lokalu wraz z udziałem w gruncie pokrywa wnioskodawca. Ponadto z ostatniej chwili nieruchomości przy ul. Sokratesa 2A, 2B oraz przy ul. Wolumen 14, 14A, 16 i 16A nie mają już przeszkód prawnych do wyodrębniania własności lokali. W najbliższym czasie przygotowane zostaną projekty uchwał Rady Nadzorczej w sprawie służebności dostępu do drogi publicznej oraz projekt uchwały Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokalu wraz z udziałem w gruncie. Projekty uchwał Zarządu wyłożone zostaną w Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy.
 4. W najbliższym czasie przygotowane zostaną projekty uchwał Rady Nadzorczej w sprawie służebności dostępu do drogi publicznej oraz projekt uchwały Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokalu wraz z udziałem w gruncie. Projekty uchwał Zarządu wyłożone zostaną w Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy;
 5. Omówienie zmiany struktury organizacyjnej Biura Zarządu;
 6. Wybór i nawiązanie współpracy z koordynatorem budowy pełniącym obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji Ceramiczna – zgodnie z zawartą umową z GRI;
 7. Sprawozdania windykacyjnego Zarządu za I półrocze 2021 r. Przedstawiona została analiza porównawcza zadłużenia Osiedli WSM na pierwsze półrocza 2013 r., 2020 r. i 2021 r. Zadłużenie bieżące lokali mieszkalnych na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiło 7 148 398 zł; na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiło 5 687 731 zł; na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiło 5 653 677 zł. Zadłużenie zasądzone w 2013r. wynosiło 4 886 263 zł; w 2020 r. wynosiło 3 065 007 zł; w 2021 r. wynosiło 2 843 006 zł. Zadłużenie kredytowe w 2013 r. wynosiło 485 486 zł; w 2020 r. wynosiło 216 389 zł; w 2021 r. wynosiło 266 565 zł. Łącznie zadłużenie lokali mieszkalnych bieżące, sporne, zasądzone i kredytowe w 2013 r. wynosiło 13 957 850 zł; w 2020 r. wynosiło 10 729 877 zł i w 2021 r. wynosiło 11 551 817 zł;
 8. Omówiony został plan gospodarczo – finansowy Biura Zarządu na 2021 r. i działalności Społecznego Domu Kultury. Plan Biura Zarządu sporządzony został na poziomie kosztów i przychodów uchwalonych w planie gospodarczo-finansowym na 2020 r. oraz zgodnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą ogólnymi założeniami do rocznych planów gospodarczo-finansowych na 2021 r. Ogółem planowane koszty wynoszą 8 568 494,00 zł, a planowane przychody 3 885 188,00 zł. Plan gospodarczo-finansowy Biura Zarządu nie obejmuje wpływów z działalności inwestycyjnej, które na podstawie zawartej umowy o GRI i wystawionych not księgowych na dzień 31 grudnia wynosić będą 5 015 000 zł. Plan SDK obejmuje przychody z działalności gospodarczej i koszty utrzymania, konserwacji, obsługi administracyjnej i remontu oraz działalności społeczno- kulturalnej Spółdzielni;
 9. Omówione zostało sprawozdanie z wykonania planu gospodarczo-finansowego WSM za I półrocze 2021 r. Wykonanie planu po stronie kosztów eksploatacji (eksploatacja podstawowa, zimna woda i odprowadzenie ścieków, energia cieplna, wywóz nieczystości, ochrona mienia, energia elektryczna) wynosi łącznie 89 193 tys. zł, co stanowi 50% planowanych rocznych kosztów; natomiast wpływy od lokali mieszkalnych i użytkowych z tytułu eksploatacji (w pozycjach naliczeń jw.) wynoszą łącznie 92 826 tys. zł, co stanowi 52% planu rocznego. Wpływy od lokali mieszkalnych wynoszą 81 656 tys. zł, od lokali użytkowych 10 178 6 tys. zł, inne wpływy 994 tys. zł, razem 92 826 tys. zł;
 10. Analizy finansowo-organizacyjnej nowego sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych (śmieci), możliwości wprowadzenia pilotażu w Osiedlach mającego na celu obniżenie kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów oraz podwyższenie wskaźnika recyklingu odpadów poprzez przygotowanie frakcji handlowych;
 11. Sporządzenia korekty deklaracji śmieciowych dla lokali mieszkalnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2021 r. w związku z unieważnieniem przez Naczelny Sąd Administracyjny Uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie ryczałtowego naliczania opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów (65 zł za lokal miesięcznie). Łączna kwota nadpłaty za śmieci wynosi ponad 16 milionów 800 tysięcy złotych;
 12. Procedury finansowania budowy i eksploatacji urządzeń dźwigowych i platform w ramach usuwania barier architektonicznych dot. Osiedla Żoliborz II, Żoliborz III oraz Osiedla Bielany. Zgodnie z decyzją Biura Architektury Urzędu Dzielnicy Żoliborz dla budynku przy ul. Popiełuszki 3 sporządzona została dodatkowa koncepcja architektoniczna dostępności w zakresie wejścia do budynku (na klatki schodowe) i przekazana do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu wydania opinii;
 13. Przyznawania zapomogi bezzwrotnej członkom Spółdzielni zgodnie z regulaminem działalności społeczno-kulturalnej oraz dofinansowania z Biura Zarządu działalności społeczno- kulturalnej w Osiedlach;
 14. Analizowanie wzrostu kosztów ogrzewania mieszkań, rozliczeń indywidualnych, skali dopłat (niepokryte koszty ogrzewania zaliczkami opłat za c.o. i c.cw.) oraz trybu postępowania w sytuacji uznanych reklamacji. W ostatnim okresie grzewczym z uwagi na kilkukrotne zmiany (podwyżki) cen dostawy ciepła w pozycjach kosztów stałych i zmiennych oraz większego zużycia ciepła (GJ) na cele ogrzewania mieszkań i wody w większości naszych zasobów WSM zaliczki kalkulowane na podstawie kosztów lat poprzednich były niewystarczające, nawet zbyt niskie w stosunku do poniesionych kosztów dostawy ciepła. Na podstawie analizy kosztów we wszystkich osiedlach zostały wprowadzone nowe zaliczki na c.o. i c.c.w. ;
 15. Sporządzenia wieloletnich planów remontowych zasobów WSM;
 16. Przekazania 10 milionów złotych z rachunku Biura Zarządu na rachunki Osiedli, jako zasilenie funduszu remontowego nieruchomości i mienia Spółdzielni w ramach realizacji wniosku polustracyjnego dotyczącego likwidacji scentralizowanego funduszu remontowego. Środki zostaną przekazane w terminie do 30 listopada zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej;
 17. Możliwości obniżenia kosztów ogrzewania budynków poprzez instalację urządzeń i monitorowanie przepływów: jako dodatkowej usługi proponowanej przez Spółkę VEOLIA. Sporządzona została przez Sp. VEOLIA analiza obniżenia kosztów pod względem technicznym i finansowym dla Osiedla Piaski. Koszty ciepła w ostatnich trzech latach wynosiły 15 702 721,92 zł, zużyto łącznie 308 363 04 GJ , gdzie średnioroczne koszty wynosiły 6 246 407,39 zł, a zużycie 202 787,68 GJ. Zaproponowana została oszczędność w kosztach ciepła dla Osiedla Piaski w wysokości 5% kosztów rocznych, tj. ok. 312 320 zł rocznie;
 18. Warunków formalno-finansowych dotyczących wygaszania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego;
 19. Przeprowadzenia kontroli następczej we wszystkich Osiedlach, w zakresie realizacji planów remontowych w 2019 r. i 2020 r. pod względem formalnym i ewidencji księgowej;
 20. Pracy Administracji Osiedli w okresie epidemii koronawirusa i zwiększonej liczby zachorowań na COVID-19. Przyjęto, że wszystkie administracje są otwarte dla członków Spółdzielni z zachowaniem środków ostrożności oraz w miarę możliwości wydzielenia pomieszczenia do przyjęć interesantów. W celu niezwiększania kosztów eksploatacji nieruchomości w zakresie zakupu środków antyseptycznych i odkażania powierzchni i urządzeń części wspólnych nieruchomości zaleca się członkom i mieszkańcom WSM osobistą dbałość o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.  

 

Ponadto Zarząd był organizatorem spotkań:

 1. W trybie online z Kancelarią Prawną Połacieniec-Iwanowski oraz z członkami Rady Nadzorczej w sprawie sposobu realizacji wyroku Sądowego z klauzulą wykonalności dotyczącego m.in. rozebrania stałej zabudowy miejsc postojowych w hali garażowej w Osiedlu Żoliborz II;
 2. Z Kancelarią Prawną Kuźnicki reprezentującą przed Sądem Osiedle Młociny i Wawrzyszew Nowy, w sprawach nieuregulowanego stanu prawnego gruntów, ze szczególnym uwzględnieniem działki przy ul. Marymonckiej 10C i Wrzeciono 14A. Sąd Najwyższy skierował sprawę do Sądu Okręgowego do powtórnego rozpatrzenia wniosku Spółdzielni. ;
 3. Koordynacji działalności inwestycyjnej z partnerem inwestycyjnym Dom Development pn. Inwestycja mieszkaniowa Ceramiczna. Podpisanych zostało 116 deklaracji rezerwacyjnych oraz 71 umów deweloperskich;
 4. Z przedstawicielami KEZO, Polską Akademią Nauk i Bankiem Ochrony Środowiska nt. warunków i możliwości współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie przejściowego finansowania kompleksowych remontów i rewitalizacji budynków mieszkalnych, użytkowych oraz przestrzeni międzybudynkowej ze szczególnym uwzględnieniem energochłonności budynków i dostępności. Omówiono projekt umowy współpracy na przygotowanie dokumentacji dwujęzycznej obejmującej wniosek wraz z projektem rozwiązań technologicznych oraz nakładów rzeczowo-finansowych w zakresie jw. na przejściowe dofinansowanie w kwocie 30 mln euro;
 5. Spotkania Zespołu ds. wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Biurze Prezydenta Warszawy, na zaproszenie Sekretarza Miasta, w sprawie omówienia planowanego systemu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz regulacji prawnej gruntów zabudowanych budynkami przez spółdzielnie;
 6. Koordynacja z udziałem profesorów SGGW i Politechniki Gdańskiej mającej na celu stworzenie zespołu ds. pilotażu Systemu Eko AB w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
 7. Zarząd organizował cykliczne wydarzenia społeczno-kulturalne dla członków i mieszkańców WSM;
 8. Brał udział w postępowaniach sądowych oraz w prowadzonych dochodzeniach;
 9. Brał udział i referował sprawy na posiedzeniach Komisji stałych, prezydiach i plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Dziękuję za współpracę i życzliwość współpracownikom Biura Zarządu, Dyrekcji i pracownikom Spółdzielni oraz tym członkom Rady Nadzorczej, dla których, tak jak dla mnie, ważna jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa i jej Członkowie.

Dziękuję Członkom WSM i Mieszkańcom za wsparcie i dobre słowo, ono bardzo pomaga i dodaje sił. Życzę wszystkim dużo zdrowia.

Barbara Różewska
Prezes Zarządu WSM

Skip to content