Z prac Zarządu

W okresie od 1 stycznia do 16 lutego Zarząd funkcjonował w składzie: Barbara Różewska – Prezes Zarządu, Andrzej Michałowski – Zastępca Prezesa ds. inwestycji i remontów, oddelegowany z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji od dn. 12 października 2020 r., Helena Pośpieszyńska – Zastępca Prezesa ds. finansowo-księgowych, Główny Księgowy od dnia 1 stycznia 2021 r.

W tym czasie Zarząd odbył 7 posiedzeń, na których podjął 22 uchwały w tym:

 • 2 uchwały w sprawie przyjęć w poczet członków Spółdzielni;
 • uchwałę w spawie uchylenia uchwały nr 4/2018 w sprawie utworzenia kasy wewnętrznej WSM oraz uchylenia uchwał nr 12/2019 i 13/2019 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Zarządzie i Osiedlach WSM;
 • 6 uchwał w sprawie wynajęcia lokali użytkowych w Osiedlach WSM;
 • uchwałę w sprawie potwierdzenia czynności prawnych i uchwał Zarządu podjętych w okresie od 12 października 2020 do 31 grudnia 2020 r.;
 • uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty pobieranej za wydawanie zaświadczeń,
 • 4 uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw;
 • 3 uchwały w sprawie zamiany pełnomocnictw rodzajowych udzielonych Dyrektorom Osiedli;
 • 3 uchwały w sprawie zmiany pełnomocnictw rodzajowych udzielonych Dyrektorom Osiedli;
 • uchwałę w sprawie potwierdzenia czynności prawnych dokonanych przez Dyrektora Osiedla.

W posiedzeniach Zarządu, w których uczestniczyli Dyrektorzy Osiedli, omawiano sprawy z zakresu:

 • założeń do planu gospodarczo-finansowego na 2021 r.;
 • sporządzenia planów gospodarczo-finansowych na 2021 r.;
 • zmiany regulaminów; używania lokali w zakresie procedury przeprowadzania remontów lokali, montażu urządzeń klimatyzacyjnych, uciążliwości sąsiedzkiej typu: zbieractwo i zarobaczenie, indywidualnego korzystania z części wspólnej nieruchomości typu: korytarze, schowki, ogródki; używania miejsc postojowych w halach garażowych, w tym możliwości ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych; rozliczania kosztów gzm i ustalania opłat w ramach realizacji wniosków polustracyjnych w zakresie powierzchni rozliczeniowych, funduszu remontowego, opłat eksploatacyjnych;
 • pełnomocnictw dla Dyrektorów Osiedli;.
 • problemów z gryzoniami;
 • wyodrębnienia własności lokali – przygotowania dokumentacji;
 • analizy finansowo-organizacyjnej nowego sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych (śmieci);
 • procedury finasowania budowy urządzeń dźwigowych w ramach usuwania barier architektonicznych.

Ponadto Zarząd był organizatorem i uczestnikiem następujących spotkań:

 • W trybie online z Kancelarią Prawną Połacieniec-Iwanowski w sprawach sądowych dotyczących Osiedla Żoliborz II;
 • Przeprowadzono telekonferencję, w trybie hybrydowym, warszawskiego środowiska Spółdzielni Mieszkaniowych oraz konferencję online z udziałem Spółdzielni i Urzędów ze Szczecina, Sandomierza i Jeleniej Góry w sprawie nowych opłat za śmieci;
 • W trybie online z Prezydentem M. Oleszewskim w sprawie nowych opłat za śmieci;
 • Z Burmistrzem Bielan w sprawie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w 2021 r., mających na celu zagospodarowanie przestrzeni międzybudynkowej w Osiedlu Bielany oraz uporządkowanie dróg wewnętrznych w Osiedlu Piaski;
 • Ze Spółką „Pokatos” omówiono sprawy z zakresu kosztów utrzymania lokalu oraz możliwości wygaszenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • Z najemcami lokali przy ul. Słowackiego 19A, w sprawach rozliczenia pod względem finansowym i formalnym za 2020 r. oraz ustalenia czynszu na 2021 r. w związku z epidemią Covid-19;
 • Z Kancelarią Prawną Kuźnicki reprezentującą przed Sądem Osiedle Młociny i Wawrzyszew Nowy, w sprawach nieuregulowanego stanu prawnego gruntów, ze szczególnym uwzględnieniem działki przy ul. Marymonckiej 10C w zakresie wydania gruntu wraz z naniesieniem i zapłatą 2 milionów 800 tysięcy złotych do 5 lutego br. za bezumowne korzystanie z gruntu. Podjęcie czynności prawnych z poinformowaniem wszystkich stron w tym: Urzędu Dzielnicy Bielany, Prezydenta Warszawy, Biura Mienia i Skarbu Państwa oraz stosownego Ministerstwa;
 • Z Burmistrzami Dzielnicy Bielan p. G. Pietruczukiem i p. W. Piątkowskim, z udziałem dyrektorów J. Zarychty i J. Chylińskiego oraz specjalisty ds. nieruchomości Ł. Senatora w sprawach nieuregulowanych gruntów i naniesień, zaświadczeń wydanych z wadą prawną, braku zaświadczeń w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, a także planowanych nowych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, na podstawie aktualizacji wartości nieruchomości, oraz nowych stawek procentowych (dotyczy gruntów, które nadal są w wieczystym użytkowaniu typu: parkingi, drogi, zabudowane budynkami użytkowymi, place zabaw, wolne niezabudowane grunty, tzw. mienie);
 • Koordynacja działalności inwestycyjnej z partnerem inwestycyjnym Dom Development pn. Inwestycja mieszkaniowa Ceramiczna (dotychczas os. Szmaragdowe etap II) i Lindego 10;
 • Przyjęcia interesantów, członków Spółdzielni z Osiedla Żoliborz II w sprawie sposobu prezentowania w sprawozdaniach liczby członków Rad Osiedli i ich wynagrodzenia; problemów mieszkaniowych Osiedla Wawrzyszew oraz wyeksploatowanego mostka w obrębie Stawów Brustmana, rozliczenia nakładów remontowych budynku Broniewskiego 11B w Osiedlu Zatrasie;
 • Wizja lokalna, z projektantem, w Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum Wola, w sprawie urządzeń dźwigowych spełniających warunki programu „Dostępność plus”, niewymagających decyzji pozwolenia na budowę i wypełnienia warunków Państwowej Straży Pożarnej. Zlecono przygotowanie koncepcji projektowej wyposażenia w urządzenia dźwigowe (ze sterowaniem piętrowym i rozsuwanymi drzwiami) dla Popiełuszki 3 kl. III i IV oraz Broniewskiego 6 kl. VIII;
 • Potwierdzenie wniosków Osiedla Żoliborz III dla 17 budynków mieszkalnych dotyczących dofinansowania budżetowego i uzyskania pomocy de minimis. Osiedle otrzymało również z Urzędu Miasta dofinansowanie w wysokości 30% kosztów inwestycji fotowoltaicznej na budynku użytkowym przy ul. Włościańskiej 12;
 • Konferencja w trybie hybrydowym Biura Zarządu, Dyrektorów Osiedli, Warszawskich Spółdzielni Mieszkaniowych z KEZO, Polską Akademią Nauk i Bankiem Ochrony Środowiska nt. warunków i możliwości współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w zakresie przejściowego finansowania kompleksowych remontów i rewitalizacji budynków mieszkalnych, użytkowych oraz przestrzeni międzybudynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem energochłonności budynków i ich dostępności;
 • Spotkanie z A. Marciniak-Różak, Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, w sprawach dotyczących planowanej strefy płatnego parkowania, interwencji mieszkańców Zatrasia oraz służebności gruntowych i możliwości dzierżawy terenu pod parking dla mieszkańców Rudawki;
 • Odbyło się drugie posiedzenie Zespołu ds. organizacji 100-lecia WSM. Omówiono termin uroczystości jubileuszowych oraz propozycji zadań i czynności. Ze względu na pandemię, jeżeli warunki sanitarne pozwolą, uroczystości odbywać się będą w plenerze w poszczególnych osiedlach począwszy od lata 2021 r.;
 • Na zebraniu Zespołu ds. statutowych omówiono wszystkie proponowane zapisy pod względem prawnym i organizacyjnym. Omówiony materiał został przekazany do Rady Nadzorczej do dalszego procedowania komisji KOS;
 • Koordynowanie działań związanych z usuwaniem usterek w osiedlu Niedzielskiego i prowadzeniem korespondencji w tym zakresie ze spółką UNIBEP;
 • W związku z wypowiedzeniem umowy przez Administratora Osiedla Latyczowska z dniem 31 stycznia, w trybie pilnym podjęto działania związane z przekazaniem obowiązków Administratora innej osobie;
 • Koordynacja i weryfikowanie planów gospodarczo-finansowych Osiedla Żoliborz II i Osiedla Piaski;
 • Udział w postępowaniach sądowych oraz w prowadzonych dochodzeniach;
 • Udział i referowanie spraw na w posiedzeniach Komisji stałych, prezydiach i plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Szczególne podziękowanie i uznanie należy się panu Andrzejowi Michałowskiemu, który zgodził się na czasowe pełnienie funkcji Członka Zarządu (został oddelegowany z Rady Nadzorczej). W okresie pełnienia tej funkcji wykazał się bardzo dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Barbara Różewska
Prezes Zarządu WSM

Skip to content