Zadania Rady Osiedla

Na tegorocznych Zebraniach Mieszkańców wybierzemy w sumie 121 członków Rad Osiedli. Zależnie od wielkości danego Osiedla w nowym gremium zasiądzie od 5 do 15 osób. Jak przebiega sposób ich wyboru i jakie zadania będą mieli nowi radni?

Zgodnie ze Statutem WSM Rada Osiedla sprawuje nadzór i kontrolę społeczną nad Administracją Osiedla. Jej kadencja trwa trzy lata. Członków Rady Osiedla można jednak odwołać przed upływem kadencji na którymś z kolejnych Zebrań Mieszkańców.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się ustnie na Zebraniu, należy też uzasadnić kandydaturę. Do Rady nie mogą startować osoby wybrane do komisji mandatowo-skrutacyjnej.

W tym roku będziemy głosować z użyciem systemu elektronicznego. Gdyby jednak na którymś Zebraniu system nie zadziałał, trzeba będzie przygotować alfabetyczną listę kandydatów (na każdej karcie musi się znaleźć pieczątka administracji oraz podpisy przewodniczącego i sekretarza komisji wyborczej). Zebrani będą mogli wpisać znak „X” przy nazwiskach swoich kandydatów. Możemy wybrać maksymalnie tyle osób, ilu członków będzie liczyć dana Rada Osiedla. Zbyt duża liczba znaków „X” unieważni nasz głos. Do Rady wejdą kandydaci z największą liczbą głosów. W przypadku równej liczby, na Zebraniu dojdzie do losowania spośród kandydatów z taką samą liczbą głosów.

§99 Statutu WSM wymienia zadania Rady Osiedla. Są to:

 1. uchwalanie planów gospodarczo-finansowych osiedla i programów działalności społecznej w osiedlu w ramach ogólnych założeń uchwalonych przez Radę Nadzorczą,
 2. uchwalanie wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych w ramach wynikających z uchwalonego przez Radę Osiedla planu gospodarczo-finansowego,
 3. ustalanie zasad i terminów realizacji przez administrację osiedla zadań wynikających z planu gospodarczo-finansowego oraz wykonywanie bieżącej kontroli nad realizacją i podejmowaniem uchwał w sprawie rozliczenia okresowego niedoborów,
 4. uchwalanie struktury organizacyjnej administracji osiedla,
 5. ocena pracy dyrekcji osiedla oraz uzgadnianie powołania i odwołania dyrekcji osiedla przez Zarząd,
 6. zgłaszanie do Rady Nadzorczej i Zarządu wniosków w sprawach osiedla oraz opiniowanie projektów uchwał w tych sprawach,
 7. inicjowanie i organizowanie pomocy i opieki społecznej na terenie osiedla oraz powoływanie i organizowanie niezbędnych form działalności członków,
 8. popieranie inicjatyw społecznych w zakresie krzewienia kultury współżycia mieszkańców,
 9. organizowanie akcji społecznych mieszkańców na rzecz osiedla,
 10. występowanie do Zarządu z wnioskiem zwołania Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni w sprawach określonych w pkt. 1-9,
 11. opiniowanie wniosków o ułatwienia w spłacie zaległych opłat z tytułu używania lokali i badanie przyczyn powstania i realnej możliwości spłat tych zadłużeń oraz składanie wniosków w tym zakresie.

Przedstawiciele Rady Osiedla biorą udział w charakterze obserwatorów w postępowaniach przetargowych na roboty remontowe i konserwacyjne. Za udział w posiedzeniach plenarnych, posiedzeniach prezydium RO i komisjach członkom Rady przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie powiązane z wysokością płacy minimalnej. Przewodniczący RO otrzyma 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, reszta członków prezydium 70%, a pozostali członkowie 60%. Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł brutto. Kwota ta jest corocznie waloryzowana. Rada Osiedla może zdecydować o obniżeniu ryczałtowego wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.

Jeśli członek Rady opuści któreś z posiedzeń, jego wynagrodzenie zostanie obniżone za każdą nieobecność proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń.

Często słyszymy, że członkowie Rady Osiedla dbają tylko o swoje bloki. Warto przy głosowaniu wziąć pod uwagę to, by kandydaci reprezentowali różne części Osiedla. Nie ma w tym zakresie żadnego prawnego ograniczenia, ale różnorodność zwiększy szansę na równomierny rozwój Osiedla.

Życzymy owocnych obrad.

Redakcja

Skip to content