Zakres zadań Zakładu Nadzoru Inwestorskiego:

 • odpowiada za prawidłową i terminową realizację zadań inwestycyjnych i składa okresowe sprawozdania Zarządowi i innym organom Spółdzielni,
 • opracowywanie planów przygotowania i realizacji inwestycji,
 • zbieranie danych dot. potrzeb ilościowych i strukturalnych mieszkań i lokali usługowo-handlowych oraz innych potrzebnych obiektów,
 • opracowywanie projektów umów zawieranych na przygotowanie i realizację inwestycji,
 • uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji inwestycyjnej dla poszczególnych zadań inwestycyjnych w trakcie realizacji,
 • przekazywanie dokumentacji powykonawczej na osiedla,
 • zlecanie opracowania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na poszczególne zadania inwestycyjne,
 • wnioskowanie w sprawie zapewnienia środków finansowych na przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych Spółdzielni,
 • prowadzenie rejestru nakładów i faktur w przekroju realizowanych zadań inwestycyjnych,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru inwestorskiego,
 • prowadzenie spraw związanych z odbiorem końcowym inwestycji łącznie z przekazaniem ich do eksploatacji użytkownikom w ustalonych umową terminach,
 • prowadzenie nadzoru w okresie gwarancyjnym i rękojmi oraz nad usuwaniem usterek,
 • przygotowywanie danych do rozliczenia zakończonych lub częściowo wykonanych zadań inwestycyjnych umożliwiających ustalenie wysokości nakładów na poszczególne inwestycje,
 • współpraca z Komisją Inwestycyjną Rady Nadzorczej.
Skip to content