ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Szanowni Państwo,

         Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Rudawka zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, którego przedmiotem jest wykonanie kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej oraz wentylacji w budynkach Osiedla WSM RUDAWKA, zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym oraz warunkami technicznymi.

Dane dotyczące zamówienia:

 1. Organizator przetargu: Administracja Osiedla WSM Rudawka, 01-736 Warszawa,
 2. Dolnośląska 3,
 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej oraz wentylacji w budynkach Osiedla WSM RUDAWKA. Przeglądy obejmują 1889 lokali mieszkalnych oraz 18 lokali użytkowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

         Wymagane terminy:

         1) rozpoczęcie robót –  niezwłocznie po podpisaniu umowy,

         2) zakończenia robót –  wg oferty, oczekiwany termin zakończenia robót .……………r.

 1.   Ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2021 roku do godz. 9:30 w pokoju nr 27 II p.,

         w budynku Administracji Osiedla Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3  w odpowiedniej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez rozerwania lub przez rozklejenie. Koperta winna być podpisana przez oferenta oraz powinna być na niej umieszczona nazwa postępowania, którego dotyczy.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15. 12.2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Administracji,  Dolnośląska 3, w pokoju nr 21 na 2 piętrze
 2. Organizator przetargu nie wymaga wpłaty wadium.
 3. Informacje o cenie i warunkach nabycia specyfikacji: specyfikacje można nabyć odpłatnie   w kwocie 50,00 zł w Administracji Osiedla Rudawka 
 4. Osoby umocowane przez Organizatora przetargu do kontaktu: W przypadku pytań, i wątpliwości i prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Moniką Pawęcką tel. 797-993-008, e-mail: monika.pawecka@wsm-rudawka.pl
 5.   Informacja o czasie związania ofertą: 3 miesiące.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
 7. Informacje dodatkowe:

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

2) Zestawienie budynków objętych przeglądem stanowi załącznik nr 1 do umowy.

3) W ofercie należy podać proponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia

4) Do oferty należy załączyć:

 1. a) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

    lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. b) właściwe zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne wystawione nie dawniej niż na trzy miesiące przed dniem ustalonym jako dzień otwarcia ofert,
 2. c) dokumenty potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze  (załącznik nr 3 do SWZ)
 3.  d)  co najmniej 3 referencje z realizacji wcześniejszych zamówień potwierdzające,

że usługi wymienione w załączniku nr 3 do SWZ zostatały wykonane z należytą starannością

 1. e) wymagane uprawnienia budowlane i dokumenty stwierdzające przynależność osób kierujących robotami do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów.
 2. f) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. g) proponowany wzór protokołu z rocznej kontroli stanu technicznego i sprawności instalacji gazowej oraz wentylacji (z uwzględnieniem zaleceń dot. robót remontowych).
 4. h) zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ
 5. i) oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków podanych w specyfikacji i projekcie

     umowy

     

Zapraszamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym postępowaniu.

Skip to content