DOSTARCZENIE, ZAINSTALOWANIE, URUCHOMIENIE ORAZ WDROŻENIE CENTRALI TELEFONICZNEJ W TECHNOLOGII VOIP WRAZ Z URZĄDZENIAMI KOŃCOWYMI NA TERENIE WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

OPIS TECHNICZNY WYMAGANEGO SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI

 

 1. Przedmiot i cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanej dalej Zamawiającym lub WSM, zainstalowanie, uruchomienie oraz wdrożenie nowego systemu łączności w oparciu o wirtualną centralę telefoniczną w technologii VoIP wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego i serwisowego.

 

 1. Zakres prac

1) Dostarczenie centrali telefonicznej w technologii VoIP.

2) Zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie centrali telefonicznej w technologii VoIP.

3) Bezpłatną obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym oraz wsparcie serwisowe.

4) Zapewnienie połączeń telefonicznych do sieci wewnętrznej i do sieci publicznych.

 

 1. Infrastruktura teleinformatyczna

Wykonanie nowego systemu powinno uwzględniać istniejące okablowanie strukturalne na terenie WSM. Zalecane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin obiektów, budynkowych punktów dystrybucyjnych , istniejącego okablowania strukturalnego i aktywnych urządzeń sieciowych.

Budynek posiada infrastrukturę sieciową w standardzie Ethernet o przepustowości 1 Gb/s i połączony jest w topologii gwiazdy z głównym punktem dystrybucyjnym (serwerownia), jedno modowym okablowaniem światłowodowym.

 

 1. Wymagania ogólne systemu

1) System musi być wykonany w wirtualnej technologii VOIP.

2) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji zadania będzie sprzętem nowym, nieużywanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach, nieregenerowanym, nierefabrykowanym i nienaprawianym, wolnym od wad prawnych.

3) Wykonawca zobowiązuje się do przełączenia posiadanych przez Zamawiającego zewnętrznych usług teleinformatycznych z dotychczasowej centrali na nową centralę, celem zapewnienia ruchu telekomunikacyjnego.

 

 1. Wymagania w zakresie instalacji, uruchomienia i wdrożenia systemu

1) Instalacja i uruchomienie obejmuje wykonanie wszelkich dostaw i prac niezbędnych do przeprowadzenia instalacji i uruchomienia systemu u Zamawiającego.

2) Wdrożenie systemu u Zamawiającego oznacza przeprowadzenie wszelkich prac dostosowawczych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

3) Wdrożenie w pełni funkcjonującego systemu musi obejmować konieczność przeniesienia obecnie stosowanej numeracji i uprawnień użytkowników

 

 1. Wymagania w obszarze praw autorskich

1) Wykonawca oświadcza, że prawa autorskie i inne prawa w zakresie własności intelektualnej dotyczące Oprogramowania, bez względu na formę jego włączenia oraz dokumenty go dotyczące, są wyłączną własnością Wykonawcy lub są używane przez niego na podstawie licencji uzyskanej od właściciela praw autorskich, a także oświadcza, że posiadane przez niego prawa są wystarczające do udzielenia Zamawiającemu licencji na warunkach określonych poniżej.

2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie i niezbywalnej licencji uprawniającej Zamawiającego do używania Oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy na warunkach określonych poniżej, minimum na następujących polach eksploatacji:

 1. używanie, instalacja i uruchamianie w sposób zgodny z Umową i Dokumentacją,
 2. wprowadzanie do sieci Intranet wyłącznie warstwy komunikacyjnej Oprogramowania w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji urządzeń będących przedmiotem Umowy,
 3. przystosowanie Oprogramowania w warstwie eksploatacyjnej przy użyciu standardowych instrukcji eksploatacyjnych.
 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu prawa do sporządzenia jednej kopii zapasowej Oprogramowania, która będzie traktowana przez Zamawiającego jako kopia bezpieczeń
 5. Wykonawca nie ograniczy Zamawiającemu prawa do modyfikacji Oprogramowania, jeżeli modyfikacje te będą dotyczyć zmian wprowadzanych do baz danych Oprogramowania przy użyciu standardowych instrukcji eksploatacyjnych.
 6. Udzielone Zamawiającemu prawa do Oprogramowania będą w równej mierze dotyczyć
 7. Wykonawcy będzie służyło prawo do wypowiedzenia udzielonej Umową licencji jedynie w przypadku naruszenia jej warunków przez Zamawiają
 8. Wykonawca zobowiąże się do tego, że gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła z roszczeniem w stosunku do Zamawiającego o naruszenie autorskiego prawa majątkowego w stosunku do Oprogramowania, Wykonawca wstąpi do sporu w miejsce Zamawiają
 9. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu warunków licencji wraz z dostawą przedmiotu Umowy.
 10. Dla potrzeb niniejszej Umowy Oprogramowanie oznacza oprogramowanie sterujące pracą urządzeń stanowiących przedmiot Umowy. Dokumentacja oznacza instrukcję obsługi, specyfikację techniczną i dokumentację powykonawczą.

 

 1. Wymagania dotyczące serwisu

1) Gwarancja minimum 24 miesiące na cały system wraz z urządzeniami końcowymi.

2) Czas reakcji na zgłoszenie poważnej awarii określa się na poziomie nie przekraczającym 2 godzin. Czas usunięcia poważnej awarii określa się na poziomie nie przekraczającym 12 godzin.

Za poważną awarię Zamawiający uznaję stan, w którym system nie zapewnia możliwości wykonywania i/lub odbierania połączeń.

3) Czas reakcji na zgłoszenie awarii określa się na poziomie nie przekraczającym 4 godzin. Czas usunięcia awarii określa się na poziomie nie przekraczającym 24 godzin. Za awarię Zamawiająca uznaję stan, w którym system nie zapewnia możliwości wykonywania i/lub odbierania połączeń .

4) Czas reakcji na zgłoszenie usterki określa się na poziomie nie przekraczającym 8 godzin. Czas usunięcia usterki określa się na poziomie nie przekraczającym 48 godzin. Za usterkę Zamawiająca uznaję stan, w którym co najmniej jeden punkt końcowy systemu (telefon VoIP, telefon systemowy, konsola dyspozytorska, itp.) nie zapewnia możliwości wykonywania i/lub odbierania połączeń w warstwie sieciowej VoIP.

5) W przypadku braku możliwości usunięcia awarii i/lub usterki w terminie wskazanym w pkt. 2–4

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zastępczego o podobnej funkcjonalności na czas naprawy, który nie może przekraczać 14 dni roboczych.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH SYSTEMU

 • Funkcje połączeń telefonu VoIP:

• zawieszanie połączeń,

• funkcja Flash,

• przekierowanie,

• wskaźnik połączenia oczekującego,

• przełączanie połączeń (automatyczne/ręczne),

• wyświetlanie ID rozmówcy,

• lista i funkcja ponownego wybierania,

• funkcja „nie przeszkadzać” (DND),

• wyciszanie,

• automatyczne odbieranie,

• automatyczne uzupełnianie wybieranego numeru,

• inteligentne ponowne wybieranie,

• konferencja 3-stronna,

• konfigurowalne klawisze do szybkiego wybierania / poczty głosowej,

• wskaźnik LED oczekujących wiadomości

• regulacja głośności,

• bezpośrednie połączenie IP bez proxy SIP,

• wybór dzwonka,

• książka telefoniczna (15+ wpisów), czarna lista,

• historia połączeń: wybieranych/odebranych/nieodebranych/przekazanych,

• menu interfejsu użytkownika na wyświetlaczu LCD.

 • Wyposażenie telefonu VoIP:

• 4,3-calowy kolorowy wyświetlacz LCD TFT,

• 4 programowalne przyciski pod ekranem,

• 7 klawiszy funkcyjnych, w tym jeden programowalny przycisk pamięci w prawej części ekranu,

• dioda LED sygnalizująca oczekujące wiadomości,

• korpus montowany na ścianie (tylny panel jest dostosowany do montażu na ścianie),

• przełącznik sieciowy – 2x port RJ45 / Gigabit Ethernet,

• zasilacz: wejście 100~240 V, wyjście DC 12 V / 1.2 A,

• zasilanie przez sieć Ethernet IEEE 802.3af. w oparciu o zasilacze PoE i/lub przełączniki PoE.

 • Kodeki i funkcje toru akustycznego:

• kodek szerokopasmowy: G.722,

• kodek wąskopasmowy: G.711µ/A, ILBC,

• G.729,

• VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC,

• tryb głośnomówiący pełny dupleks z AEC.

 • Funkcje sieciowe:

• SIP w. 1 (RFC2543), w. 2 (RFC3261),

• IPv4 / IPv6,

• VLAN QoS (802.1pq),

• NAT Traversal: Tryb STUN,

• DTMF: In-Band, RFC2833, SIP Info,

• tryb proxy i tryb peer-to-peer SIP link,

• przydzielanie adresu IP: Statyczne/DHCP/PPPoE,

• serwer Telnet/HTTP,

• klient DNS,

• serwer NAT/DHCP,

• telnet.

 

ZŁOŻENIE OFERTY.
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: it@wsm.pl,
– poczty lub też dostarczona na adres:

ul. Elbląska 14
01-737 Warszawa

2. Oznakowanie oferty „OFERTA VOIP”

 

Dodatkowe informacje, tel. 535 100 155 lub 601 135 621

Formularz oferty_VOIP

Skip to content