Zmiany w Statucie WSM

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 4 września zwołał Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, którego najważniejszym zadaniem będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu WSM.

 Dlaczego zmieniamy?

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze weszła w życie 9 września 2017 roku. Zgodnie z art. 8 ust. 1 powyższej ustawy spółdzielnie mieszkaniowe są zobowiązane do zmiany swoich statutów oraz dokonania zgłoszenia tych zmian w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, a więc do 12 września 2018 roku. Z tego powodu przystąpiono do prac mających na celu dostosowanie Statutu WSM do wymogów nowej ustawy. Prace te prowadzone były najpierw przez Dział Prawny Spółdzielni, a następnie Komisję Organizacyjno-Samorządową Rady Nadzorczej. Wynikiem tych prac był projekt uchwały o zmianie Statutu, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu 13 sierpnia br. i przekazany do Walnego Zgromadzenia.

Rzut oka na najważniejsze zmiany

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest obszernym aktem prawnym. W § 1 omawianej uchwały zmiany pogrupowano w 174 punktach. Lektura samego tekstu uchwały byłaby dość trudna, dlatego też załącznikiem do niej jest tekst jednolity Statutu zawierający wszystkie proponowane zmiany, a w materiałach na Walne Zgromadzenie przedstawione zostały one także w formie tabelarycznej. Jak zapewne większość z Czytelników wie, zmiany ustawy dotyczyły przede wszystkim członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych, które to powstawać będzie co do zasady z mocy prawa.

Z tego też powodu zmienione zostały § 5-8 Statutu. Przykrą konsekwencją tej regulacji jest również konieczność wykreślenia z § 9 Statutu możliwości przyznawania tytułu Honorowego Członka Spółdzielni. Wydaje się, że spółdzielnie będą musiały znaleźć inną formułę uhonorowania osób zasłużonych dla spółdzielni, jednak nieposiadających tytułu prawnego do lokalu. Konsekwencją zmian dotyczących członkostwa jest konieczność usunięcia z postanowień Statutu opłat dotyczących wpisowego i udziałów (§ 12 Statutu).

Ustanie członkostwa również wynika z mocy prawa, a wystąpić ze spółdzielni może jedynie członek, który posiada prawo odrębnej własności lokalu. Kwestie te znajdują odzwierciedlenie w § 13-15 Statutu. Spółdzielnia, na mocy nowych przepisów, nie jest już uprawniona do podejmowania uchwał o pozbawieniu praw członkowskich poprzez wykluczenie lub wykreślenie ze Spółdzielni. Wyrazem powyższej zmiany jest konieczność wykreślenia § 16 i 17 Statutu. W miejsce tych postanowień pojawia się natomiast prawo spółdzielni do wystąpienia do sądu z powództwem o wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Procedurę obowiązującą w tym zakresie opisuje § 30 Statutu.

Co jeszcze się zmienia?

Poza zmianami wynikającymi z ustawy nowelizującej ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawo Spółdzielcze, w projekcie uchwały znalazł się szereg zmian o charakterze porządkowym lub też po prostu redakcyjnym. Do zmian tych należy zaliczyć uaktualnienie postanowień Statutu podające miejsce opublikowania konkretnych ustaw, a także ujednolicenie używanej w Statucie terminologii. Wprowadzono również zmiany, które wynikają z nowelizacji mających miejsce wcześniej, a które w Statucie WSM nie zostały ujęte. Taką zmianą jest zmiana § 51 ust. 16 Statutu, dotycząca określania terminu, w którym Spółdzielnia zawiadamia członków o zmianie wysokości opłaty eksploatacyjnej. Zmianą o charakterze redakcyjnym jest również wykreślenie z uprawnień Walnego Zgromadzenia wyboru członków Sądu Koleżeńskiego, albowiem postanowienia dotyczące funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego zostały wykreślone ze Statutu wcześniej.

Na zakończenie

Życząc wszystkim Członkom Spółdzielni owocnych obrad w dniu 4 września, chciałbym tylko przypomnieć, że propozycja zmian Statutu ma na celu dostosowanie jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przed Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową stoi również wyzwanie głębszej, merytorycznej zmiany postanowień statutowych, co nieraz sygnalizowali Członkowie Spółdzielni na Walnych Zgromadzeniach oraz Zebraniach Mieszkańców. Przypominam również, że zgodnie z art. 12a § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze do podjęcia uchwały o zmianie Statutu konieczna jest większość 2/3 głosów.

Michał Gołąb
Radca prawny WSM 

 

Artykuł ukazał się w numerze 4/2018 „Życia WSM”.

Skip to content