Zostało już tylko kilkanaście nieruchomości, dla których WSM nie ma jeszcze zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, mienie pozostające w użytkowaniu wieczystym WSM w przeważającej większości uległo przekształceniu w prawo własności. Jednak do chwili obecnej pozostaje niewielka liczba nieruchomości, dla których Spółdzielnia nie uzyskała jeszcze odpowiedniego zaświadczenia bądź uzyskane zaświadczenie wymaga zmiany.

 

Osiedle Żoliborz II

Na terenie Żoliborza II pozostaje jedna nieruchomość, w stosunku do której Spółdzielnia do chwili obecnej nie uzyskała zaświadczenia o przekształceniu. Jest to nieruchomość uregulowana w KW nr WA1M/00390068/8, prowadzonej dla działek ew. nr 19 i 20 obie w obrębie 7-01-19, zlokalizowana przy ul. Boguckiego 4 i 6 (budynki znajdują się w całości na dz. ew. nr 20).

Brak możliwości uzyskania zaświadczenia o przekształceniu wynika z faktu, że części ww. działek zlokalizowane są częściowo w liniach rozgraniczających dróg publicznych – działka nr 19 w pasie ul. Boguckiego, natomiast działka nr 20 w pasie ul. Or-Ota.

WSM podjęła czynności zmierzające do rozwiązania tego problemu. Zlecono dokonanie podziału działki nr 20, w taki sposób, aby pas drogowy znajdował się w całości na nowopowstałej działce (w chwili obecnej wykonanie zlecenia zawieszono). Umożliwiłoby to w dalszej kolejności zawnioskowanie do Sądu rejonowego dla Warszawy Mokotowa (sądu wieczystoksięgowego) o odłączenie do odrębnej księgi wieczystej działek drogowych i uzyskanie zaświadczenia o przekształceniu dla działki, na której zlokalizowane są budynki mieszkalne.

Jednak ze względu na fakt, że powyższe działki stanowią przedmiot współużytkowania wieczystego WSM i osób fizycznych (właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych), aby dokonać podziału i odpowiednich odłączeń z ksiąg wieczystych niezbędny jest wniosek wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości. W chwili obecnej dokonanie powyższych czynności nie jest możliwe ze względu na wciąż toczącą się sprawę spadkową po jednym ze współużytkowników wieczystych nieruchomości.

Osiedle Żoliborz III

Na terenie Żoliborza III pozostaje jedna nieruchomość, w stosunku do której Spółdzielnia jeszcze nie uzyskała zaświadczenia o przekształceniu. Jest to nieruchomość uregulowana w KW nr WA1M/00043333/0, prowadzonej dla działek ew. nr 18/3, 3/2, 2/2, 19/1, 3 w obrębie 7-02-02 oraz 28, 4/5, 4/4 i 4/3 w obrębie 7-02-04, zlokalizowana przy ul. Gojawiczyńskiej 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 i ul. Tołwińskiego 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (budynki znajdują się na działkach nr 4/3 i 4/5).

Brak możliwości uzyskania zaświadczenia o przekształceniu wynika z faktu, że działki ew. nr 2/2, 19/1 i 28 zlokalizowane są częściowo w liniach rozgraniczających dróg publicznych – ul. Braci Załuskich i Gojawiczyńskiej.

W celu rozwiązania zaistniałego problemu WSM złożyła wniosek o odłączenie spornych działek do odrębnej księgi wieczystej. Wniosek o odłączenie z KW został oddalony. Jako główny powód oddalenia wniosku sąd wskazał nieaktualne adresy i pesele pozostałych uczestników postępowania (pozostałych współużytkowników wieczystych nieruchomości).

WSM podjęła czynności zmierzające do ustalenia tych danych. Istnieją jednak uzasadnione przesłanki świadczące o tym, że część ze współużytkowników wieczystych nieruchomości zmarła i toczą się po nich postępowania spadkowe.

Rudawka

Na terenie osiedla Rudawka pozostają trzy nieruchomości, w stosunku do których Spółdzielnia do chwili obecnej nie uzyskała zaświadczenia o przekształceniu. Są to:

  • nieruchomość uregulowana w KW nr WA1M/00517829/8, prowadzonej dla dz. ew. nr 2/16 w obrębie 7-02-09, zlokalizowanej przy ul. Jasnodworskiej 8,
  • nieruchomość uregulowana w KW nr WA1M/00505952/2, prowadzonej dla dz. ew. nr 2/21 w obrębie 7-02-11, zlokalizowanej przy ul. Izabelli 14,
  • nieruchomość uregulowana w KW nr WA1M/00517830/8, prowadzonej dla dz. ew. nr 2/17 w obrębie 7-02-09, zlokalizowanej przy ul. Jasnodworskiej 6.

Stosownie do stanowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz, przeszkodą do wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ww. nieruchomości jest fakt, że częściowo znajdują się one w liniach rozgraniczających drogi publicznej.

Jak wynika z poczynionych przez Spółdzielnię ustaleń, działka nr 2/17 w obrębie 7-02-09 rzeczywiście częściowo zlokalizowana jest w pasie drogi ulicy Jasnodworskiej. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni zobowiązał Dyrekcję Osiedla Rudawka do dokonania stosownego podziału nieruchomości, w taki sposób, aby możliwe było wyłączenie części drogowej działki do odrębnej księgi wieczystej i uzyskanie zaświadczenia o przekształceniu dla gruntu zabudowanego budynkiem. Wstępny projekt podziału nieruchomości, na zlecenie WSM został sporządzony przez uprawnionego geodetę. Aktualnie w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy toczy się postępowanie w przedmiocie podziału ww. działki ewidencyjnej.

Natomiast w przypadku nieruchomości przy ul. Jasnodworskiej 8 i Izabelli 14 Spółdzielnia stoi na stanowisku, że nie zostały na nich zlokalizowane pasy drogowe i skorzystała z przysługującego jej środka odwoławczego od Postanowień Prezydenta m.st. Warszawy o odmowie wydania zaświadczeń. Aktualnie sprawy toczą się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Bielany

Na terenie osiedla Bielany pozostaje jedna nieruchomość, do której WSM nie uzyskała zaświadczenia o przekształceniu. Jest to nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej nr WA1M/00375612/6, prowadzonej dla dz. ew. nr 33/1, 33/2 i 34/1 w obrębie 7-05-13, zlokalizowana przy ul. Romaszewskiego 21 i 23.

Powodem odmowy wydania zaświadczenia jest fakt, że na nieruchomości poza budynkiem mieszkalnym znajduje się również budynek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, którego powierzchnia użytkowa przekracza 30% ogólnej powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na nieruchomości.

WSM podjęła szereg działań w celu umożliwienia odłączenia działki ew. nr 33/1 (działki zabudowanej budynkiem wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej) do odrębnej KW. W dziale I-0 księgi wieczystej prowadzonej dla ww. działek, jest już zamieszczona wzmianka o wniosku WSM w przedmiocie odłączenia dz. ew. nr 33/1. Po dokonaniu podziału na dwie nieruchomości, możliwe będzie ponowne wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta m.st. Warszawy o wydanie zaświadczenia dla dz. ew. nr 33/2 i 34/1, zabudowanych budynkiem mieszkalnym.

Wawrzyszew Nowy

Na terenie osiedla Wawrzyszew Nowy uzyskano co prawda zaświadczenia o przekształceniu dla wszystkich nieruchomości zabudowanych, jednak w dwóch przypadkach konieczne jest wystąpienie o nowe zaświadczenia. Wynika to z faktu, że zostały one wydane w nieaktualnym stanie faktycznym. Nieruchomościami, które wymagają wydania nowych zaświadczeń, są:

  • nieruchomość uregulowana w KW nr WA1M/00377075/3, zlokalizowana przy ul. Sokratesa 2, 4, 6, 8. Zaświadczenie Prezydenta m.st. Warszawy obejmuje m.in. dz. ew. nr 80/2 i 155/1 w obrębie 7-08-05, które nie znajdują się w ww. księdze wieczystej;
  • nieruchomość uregulowana w KW nr WA1M/00532292/5, zlokalizowana przy ul. Petőfiego 2a. Zaświadczenie Prezydenta m.st. Warszawy obejmuje m.in. dz. ew. nr 91/2 i 99/1 w obrębie 7-08-05, które nie znajdują się w ww. księdze wieczystej. Ponadto w przypadku nieruchomości przy ul. Petőfiego 2a niezbędne będzie wystąpienie o wydanie kolejnego zaświadczenia dla KW nr WA1M/00449976/5, ze względu na fakt, że to właśnie w tej księdze znajduje się dz. ew. nr 91/2, na której częściowo posadowiony jest budynek mieszkalny.

Do opisanej sytuacji doszło, ponieważ w chwili wydawania zaświadczeń o przekształceniu, sporne działki fizycznie widniały w KW nr WA1M/00377075/3 i nr WA1M/00532292/5, ale na skutek apelacji m.st. Warszawy od powyższych wpisów ich wpisy zostały uchylone, a działki z powrotem ujawniono w pierwotnie prowadzonych dla nich księgach.

Wawrzyszew

Na terenie osiedla Wawrzyszew wydania nowego zaświadczenia wymagają nieruchomości:

  • uregulowana w KW nr WA1M000532296/3, zlokalizowana przy ul. Petőfiego 6. Zaświadczenie Prezydenta m.st. Warszawy obejmuje m.in. dz. ew. nr 41/1, 43, 39/4 w obrębie 7-08-05, które nie znajdują się w ww. księdze wieczystej;
  • uregulowana w KW nr WA1M/00532304/3, zlokalizowana przy ul. Dantego 7. Zaświadczenie Prezydenta m.st. Warszawy obejmuje m.in. dz. ew. nr 76/3 w obrębie 7-08-03, która nie znajduje się w ww. księdze wieczystej;
  • uregulowana w KW nr WA1M/00532199/3, zlokalizowana przy ul. Szekspira 4. Zaświadczenie Prezydenta m.st. Warszawy obejmuje m.in. dz. ew. nr 76/2 w obrębie 7-08-03, która nie znajduje się w ww. księdze wieczystej.

Ponadto dla dz. ew. nr 76/3 i 76/2, niezbędne będzie wystąpienie o wydanie kolejnego zaświadczenia dla KW nr WA1M/00447721/9, ponieważ aktualnie to w tej księdze znajdują się obie działki, które stanowią grunt zabudowany.

Do opisanej sytuacji doszło ze względu na fakt, że w chwili wydawania zaświadczeń o przekształceniu, sporne działki fizycznie widniały w KW nr WA1M/00532296/3, WA1M/00532304/3, WA1M/00532199/3, ale na skutek apelacji m.st. Warszawy od powyższych wpisów ich wpisy zostały uchylone, a działki z powrotem ujawniono w pierwotnie prowadzonych dla nich księgach.

Uzyskania zaświadczenia wymagają również nieruchomości zlokalizowane przy ulicach Czechowa 2 i Dantego 1. Do chwili obecnej prezydent m.st. Warszawy odmawiał wydania zaświadczenia dla powyższych adresów, ponieważ w prowadzonej dla nich księdze wieczystej nr WA1M/00438835/5, w dziale I-O widniał szereg wzmianek o postępowaniach apelacyjnych. Wzmianki te wynikały ze sporów sądowych prowadzonych pomiędzy WSM a m.st. Warszawy o wpisy przedmiotowej KW. Postępowania sądowe zostały już zakończone. W związku z powyższym po wykreśleniu przez sąd wzmianek o toczących się postępowaniach możliwe będzie wystąpienie do prezydenta m.st. Warszawy z ponownym wnioskiem o wydanie zaświadczeń.

Ponadto do chwili obecnej nie uzyskano zaświadczenia o przekształceniu nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Balzaka 2 i Tołstoja 3 i 4. W stosunku do powołanej nieruchomości WSM została pozbawiona przysługującego jej tytułu prawnego na skutek stwierdzenia nieważności decyzji o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Spółdzielnia podjęła szereg działań w celu ponownego ustanowienia na jej rzecz powołanego prawa. Między innymi wystąpiła z powództwem o wznowienie postępowania zakończonego stwierdzeniem nieważności decyzji o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Łukasz Senator
specjalista ds. terenowo-prawnych
w Biurze Zarządu WSM

 

Skip to content