OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 20,40 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ul. Kompasowa 10 w Warszawie, dzielnica Praga Południe. Lokal jest w stanie dobrym i składa się z jednego pomieszczenia oraz pomieszczenia w.c. wraz z umywalką, posiada oświetlenie w stanie dobrym. Lokal posiada kanalizację oraz zimną i ciepłą wodę wraz z c.o.

Okres najmu: Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14 w  Kancelarii (pok. nr 7) do dnia 12.06.2024 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego  przy ul. Kompasowa 10”. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu  13.06.2024 r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

w przypadku osoby fizycznej:

  1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

– numer PESEL,

– nr dowodu osobistego lub paszportu,

  1. oferowaną wysokość czynszu najmu,
  2. dane kontaktowe.

w przypadku osoby prawnej:

  1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. numer NIP,
  3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
  4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
  5. dane kontaktowe.

Wysokość minimalnego czynszu najmu

Minimalna stawka czynszu najmu wynosi 60,00 zł. za 1 m² netto, przy czym poza czynszem najmu Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją.

Informacje o zabezpieczeniach umownych:

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego wymiaru wszystkich opłat brutto, którą należy uiścić przed podpisaniem umowy najmu.

Najemca ma obowiązek złożyć w siedzibie Spółdzielni w terminie 14 dni od daty podpisania umowy najmu, aktu notarialnego o poddaniu się przez najemcę rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego co do:

  • wydania lokalu – na podstawie 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego,
  • egzekucji należności czynszowych do kwoty stanowiącej równowartość sześciomiesięcznych należności czynszowychna podstawie 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego

Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 534-113-916, 22-56-13-406

W celu obejrzenia lokalu należy kontaktować się z Administratorem Osiedla, tel. 537-812-621.

Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

OFERTA – NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Skip to content