Wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym 5-cio kondygnacyjnym 7-mio klatkowym w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 3

WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

- wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym 5-cio kondygnacyjnym 7-mio klatkowym w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 3

- wymiana oświetlenia klatek schodowych z żarowego na LED wraz z wymianą instalacji

- dokonanie protokolarnego przekazania robót do eksploatacji Administracji Osiedla

 

 

Wadium w wysokości 5.000,00 zł

Termin składania ofert do dnia 09.10.2017 r. godz. 14.00  w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Remont klatek schodowych ul. Kochanowskiego 3”

Otwarcie ofert odbędzie się w  dniu 09.10.2017 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem: „Remont klatek ul. Kochanowskiego 3”

należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 18.09.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. w kasie w siedzibie Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. Elżbieta Śmiałkowska tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl