Konkurs na stanowisko „Zastępcy Dyrektora Osiedla ds. technicznych”.

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

w Warszawie, ogłasza konkurs na stanowisko

„Zastępcy Dyrektora Osiedla ds. technicznych”.

 Wymagania:

1.      wykształcenie -  wyższe techniczne,

2.      doświadczenie zawodowe min. 10 lat – w tym co najmniej 5 letni staż na stanowisku kierowniczym - w spółdzielczości preferowany,

3.      uprawnienia budowlane oraz zarządcy nieruchomości – mile widziane,

4.      znajomość obsługi komputera (programy: MS Office, program kosztorysowy),

5.      znajomość przepisów prawa: spółdzielczego, administracyjnego i budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

6.   umiejętność współpracy z organami samorzadowymi

 Oferta kandydata powinna zawierać:

 

1.      zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym (ze wskazaniem osiągnięć w ramach kariery zawodowej kandydata dotyczących zakresu kwalifikacji wymaganych w  ogłoszeniu),

2.      CV,

3.      kopię dyplomu, kopie uprawnień,

4.      oświadczenie kandydata o niekaralności,

5.      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,

6.      oświadczenie o treści:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej  przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko Zastępcy Dyrektora Osiedla ds. technicznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018 r. poz. 1000).  

 Inne informacje

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 17.04.2019 r. do godziny 14.00  pocztą ( decyduje data wpływu do kancelarii WSM) lub osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Zarząd WSM ul. Elbląska 14,  01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Komisja Konkursowa WSM ul. Elbląska 14,  01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie : „Konkurs na Zastępcę Dyrektora Osiedla ds. technicznych” NIE  OTWIERAĆ KOPERTY.

Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata.

Kandydaci spełniający powyższe warunki, na rozmowę kwalifikacyjną będą zapraszani telefonicznie lub drogą mailową.

WSM nie odsyła złożonych ofert.

WSM zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.