Inspektor ds. Inwestycji

ZARZĄD WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

Inspektor ds. Inwestycji

Miejsce pracy:  Warszawa, Zakład Nadzoru Inwestorskiego

Opis stanowiska:

Do zadań będzie należeć:

 • współpraca przy tworzeniu Specyfikacji Warunków Zamówienia,
 • opracowanie założeń projektowych,
 • wsparcie projektantów w procedurach administracyjnych,
 • tworzenie harmonogramów inwestycji i budżetu,
 • raportowanie przebiegu projektów,
 • koordynacja prac projektantów i procesu realizacji,
 • kontrola przebiegu procesu budowlanego i jego kluczowych parametrów,
 • koordynacja zmian lokatorskich,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe budowlane,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów mieszkaniowych – min 3 lata,
 • obsługa pakietu Office, Norma, ACAD,
 • znajomość prawa budowlanego, warunków technicznych,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w sp. konstrukcyjno-budowlanej mile widziane,

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej przez Warszawska Spółdzielnię M z siedzibą w Warszawie,
 1. Elbląska 14 na stanowisko Inspektora ds. Inwestycji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.    o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 )

Dokumenty, o których mowa powyżej należy składać w terminie do dnia 18.07.2019 r. pocztą lub osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7(parter) w zamkniętych kopertach zaadresowanych Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14, 01-773 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs na Inspektora ds. Inwestycji – Nie Otwierać Koperty”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informuję, że;

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie („WSM”), ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074605, www.wsm.pl.
 • W Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołany został Inspektor ochrony danych, zwany dalej IOD. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach przetwarzania niezbędnych danych w związku z potencjalnym zatrudnieniem lub współpracą; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią; przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody udostępnionych przez kandydata danych osobowych, których zakres wykracza poza katalog wskazany w kodeksie pracy/przepisach prawa oraz w przypadku wykorzystania danych do innych rekrutacji niż dane zostały podane, prowadzonych przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez WSM lub stronę trzecią należą ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; prowadzenie statystyk i analiz; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (monitoring); ochrona mienia oraz zachowanie w tajemnicy danych / informacji przetwarzanych w WSM; stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa.;
 • WSM może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rekrutacji kandydatów do pracy; usługi techniczno –informatyczne, w tym analityczne; usługi medycyny pracy. Administrator będzie udostępniać dane osobowe doradcom prawnym lub podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.
 • WSM nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 • Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonego od zakończenia rekrutacji, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania
 • Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych osobowych wynikających z przepisów kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak ich podanie jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji
 • W zakresie danych podawanych przez kandydata w procesie rekrutacji, podanie tych danych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji – fakt ich niepodania skutkować będzie nierozpatrzeniem Państwa kandydatury. W zakresie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych spoza katalogu danych określonych w kodeksie pracy lub innych przepisach, wyrażenie zgody jest dobrowolne, bez wpływu na rekrutację.
 • WSM nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie a także nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.