OCHRONA TERENU OSIEDLA LATYCZOWSKA

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

  1. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

OCHRONA TERENU OSIEDLA LATYCZOWSKA UL. KOMPASOWA 10 W WARSZAWIE.

 


Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Administracji Osiedla Latyczowska w cenie 50zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Kompasowa 10 w Warszawie, w dniach pon. 13-18, śr. czw. 10-15 pt. 8-13.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Administracja Osiedla Latyczowska kontakt: tel. 22 870 11 22, e-mail: latyczowska@wsm.pl;

Od Oferentów wymagane są:


- wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych) na nr konta: PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na: ochrona terenu osiedla Latyczowska przy ul. Kompasowej 10 w Warszawie” oraz ”nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w siedzibie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok.7 do 22.08.2017r. godz. 10.00.


Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w Sali konferencyjnej, 2 piętro w dn.     22.08.2017r. o godz. 12.15. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Przedmiot zamówienia należy wykonać od 01.09.2017r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.