Materiały do Walnego Zgromadzenia członków WSM 2014

Dnia 22.11.2014 r. i 29.11.2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków WSM. Lista obecności na posiedzeniu Kolegium Walnego Zgromadzenia WSM Protokół z posiedzenia Kolegium Walnego Zgromadzenia WSM Uchwała nr 16/2014 Walnego Zgromadzenia WSM z dnia 29.11.2014r.

Wyciąg ze Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

§ 76. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: uchwalanie  kierunków  rozwoju  działalności  inwestycyjnej,  społeczno-kulturalnej  oraz gospodarczej, wybór  i  odwoływanie  członków  Rady  Nadzorczej,  zgodnie  z  §  73  ust.  5  statutu,  i  Sądu Koleżeńskiego,

Skip to content